สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2014-2018 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.Journal of Communication5389
2.International Journal of Communication4569
3.Digital Journalism4479
4.Applied Linguistics4365
5.Philosophical Studies3954
6.Journalism3951
7.Journalism Studies3860
8.TESOL Quarterly3857
9.The Modern Language Journal3853
10.System3749
11.Journalism Practice3665
12.Journal of Pragmatics3553
13.Noûs3456
14.Gender & Society3447
15.Media, Culture & Society3443
16.Language Learning3352
17.Synthese3349
18.Public Opinion Quarterly3346
19.Political Communication3341
20.The China Quarterly3251
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์