สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2014-2018 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.Advanced Materials252342
2.IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition240383
3.Energy & Environmental Science207323
4.ACS Nano203280
5.Nano Letters188270
6.Nature Materials179323
7.Renewable and Sustainable Energy Reviews174238
8.Neural Information Processing Systems (NIPS)169334
9.Journal of Materials Chemistry. A163214
10.Nature Nanotechnology160278
11.Advanced Functional Materials154203
12.Advanced Energy Materials152211
13.International Conference on Learning Representations150276
14.Nature Photonics150261
15.ACS Applied Materials & Interfaces147188
16.Chemistry of Materials141191
17.Nanoscale139188
18.European Conference on Computer Vision137263
19.International Conference on Machine Learning (ICML)135254
20.Journal of Cleaner Production132166
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์