สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2014-2018 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.Chemical Reviews266443
2.Advanced Materials252342
3.Chemical Society reviews251378
4.Journal of the American Chemical Society236329
5.Angewandte Chemie International Edition221309
6.Energy & Environmental Science207323
7.ACS Nano203280
8.Nano Letters188270
9.Nature Materials179323
10.Journal of Materials Chemistry. A163214
11.Accounts of Chemical Research162233
12.Nature Nanotechnology160278
13.Advanced Functional Materials154203
14.Advanced Energy Materials152211
15.ACS Applied Materials & Interfaces147188
16.Chemistry of Materials141191
17.Nanoscale139188
18.ACS Catalysis133186
19.Chemical communications (Cambridge, England)131166
20.Applied Catalysis B: Environmental130167
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์