สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2014-2018 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.Nature368546
2.Science338511
3.Nature Communications260345
4.Cell250383
5.Proceedings of the National Academy of Sciences227303
6.Nucleic Acids Research217413
7.PLoS ONE176225
8.Nature Genetics174257
9.Scientific Reports158202
10.Nature Methods152273
11.Nature Biotechnology151290
12.Neuron148213
13.Nature Reviews. Molecular Cell Biology132231
14.Nature Climate Change132197
15.Molecular Cell132196
16.Environmental Science & Technology132175
17.Cell Metabolism127196
18.Nature Reviews Genetics121237
19.Bioinformatics120233
20.Cell Stem Cell119197
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์