เมตริก
สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
สิ่งพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดตลอด 5 ปีที่ผ่านมาดูข้อมูลเพิ่มเติม
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.Nature376552
2.The New England Journal of Medicine365639
3.Science356526
4.The Lancet301493
5.IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition299509
6.Advanced Materials273369
7.Nature Communications273366
8.Cell269417
9.Chemical Reviews267438
10.Chemical Society reviews240368
ดูทั้งหมด