Follow
Nisaporn Muhamad
Nisaporn Muhamad
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Verified email at yru.ac.th
Title
Cited by
Cited by
Year
Hevea brasiliensis cell suspension peroxidase: purification, characterization and application for dye decolorization
T Chanwun, N Muhamad, N Chirapongsatonkul, N Churngchow
AMB Express 3, 1-9, 2013
612013
Defense-Related Polyphenol Oxidase from Hevea brasiliensis Cell Suspension: Purification and Characterization
N Muhamad, N Chirapongsatonkul, N Churngchow
Applied biochemistry and biotechnology 167, 177-189, 2012
112012
Banana peel as bioremediation agent in textile dyes decolorization for wastewater management
N Muhamad, PS Sinchai, U Tansom
Biochemical Systematics and Ecology 106, 104582, 2023
82023
ORGANISATION CARBON FOOTPRINT ASSESSMENT AND GREENHOUSE GAS REDUCTION EMISSION OF YALA RAJABHAT UNIVERSITY, THAILAND
S JIJAI, S NAMBURI, M MUADCHIM, N THONGMARK, N MUHAMAD, ...
Journal of Sustainability Science and Management 19 (6), 127-136, 2024
2024
พฤกษ เคมี เบื้องต้น และ ฤทธิ์ ต้าน อนุมูล อิสระ ของ เปลือก สะตอ
N Muhamad, PS Sinchai, U Tansom, W Haron, L Lateh, L Kongsrichan, ...
Journal of Advanced Development in Engineering and Science 14 (39), 132-140, 2024
2024
DEVELOPING A COURSE MODEL OF YOUTH INNOVATORS UNDER THE PRINCIPLE OF STEAM 4 INNOVATOR TO PROMOTE STABILITY IN THAILAND’S SOUTHERN BORDER AREAS
N NAMBURI, S RAKSUDJARIT, S NAMBURI, T MULENG, N MUHAMAD, ...
Asian Interdisciplinary and Sustainability Review 13 (1), 32-40, 2024
2024
ผล ของ การ สกัด เบต้า แค โร ที น จาก ผล ตาล โตนด ด้วย ไมโครเวฟ ใน ตัว ทำ ละลาย ชนิด ต่างๆ เพื่อ ใช้ ใน ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง: Effect of microwave-assisted extraction of β-carotene from …
L Lateh, N Muhamad
Health Science, Science and Technology Reviews 16 (3), 40-52, 2023
2023
ฤทธิ์ การ ยับยั้ง แบคทีเรีย ที่ ก่อ ให้ เกิด สิว และ เอนไซม์ ไท โร ซิ เน ส จาก เปลือก สะตอ
N Muhamad, PS Sinchai, U Tansom, W Haron, L Lateh, H Chapakiya
Health Science, Science and Technology Reviews 16 (3), 22-29, 2023
2023
การ บริหาร จัดการ การ ป้องกัน และ ควบคุม โรค ติดต่อ ใน พื้นที่ ชายแดน ประเทศไทย ใน อนาคต
รู ซื อ มัน อา แว เง๊าะ, นิ สา พร มู หะ มัด, วิชิต เรือง แป้น, วารุณี หะยี มะ สา และ, ...
วารสาร มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา, 2020
2020
รูป แบบ จัดการ สิ่งแวดล้อม วิสาหกิจ ชุมชน อาหาร ฮา ลา ล ของ จังหวัด ชายแดน ภาค ใต้ เพื่อ การ พัฒนา ที่ ยั่งยืน ใน อนาคต
L Akhunzada, V Rueang-pann, N Muhamad, K Yamirudeng
Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences …, 2019
2019
การ พัฒนา รูป แบบ การ จัดการ สิ่งแวดล้อม ใน อุตสาหกรรม การ ผลิต ผ้า บา ติก ใน 3 สาม จังหวัด ชายแดน ภาค ใต้ ของ ประเทศไทย ใน อนาคต
มา หา มะ อารี ยู
หลักสูตร วิทยา ศาสตร มหาบัณฑิต บัณฑิต สาขา วิชา สิ่งแวดล้อม กับ การ พัฒนา, 0
กํา จัด สี เม ทิ ลี น บ ลู โดย การ ใช้ เอนไซม์ จาก เปลือก กล้วย หิน
นิ สา พร มู หะ มัด, ปิย ศิริ สุนทร นนท์, อุบล ตัน สม, สมภพ เภา ทอง, ส ตา รี ย๊ะ มะ ลี
มหาวิทยาลัย ฟา ฏ อ นี, 0
ปริมาณ สาร ฟี น อ ลิ ก ทั้งหมด และ ฤทธิ์ ต้าน อนุมูล อิสระ ของ สาร สกัด จาก เปลือก กล้วย หิน เพื่อ ใช้ ใน การ ตั้ง ตำรับ ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง
นิ สา พร มู หะ มัด, ปิย ศิริ สุนทร นนท์ สิน ไชย, อุบล ตัน สม, ลิขิต ลา เต๊ะ
มหาวิทยาลัย ทักษิณ, 0
การ สะสม ของ เอนไซม์ ฟี นิล อะ ลา นี น แอมโมเนีย ไล เอ ส เอนไซม์ โพ ลี ฟี น อ ล ออก ซิ เด ส และ สารประกอบ ฟี น อ ลิ ก ใน ยางพารา หลัง ติด เชื้อรา
นิ สา พร มู หะ มัด
มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร์, 0
การ ดูด ซับ สี ย้อม ด้วย กาก ชา
นิ สา พร มู หะ มัด
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา, 0
การ ตรวจ แยก แบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus ที่ ป น เปื้อน ใน หอย แครง บริเวณ อ่าว ปัตตานี โดย ใช้ โมโน โคลน อ ล แอนติบอดี ที่ จำเพาะ ต่อ vibrio spp. ชนิด ต่างๆ
วารุณี หะยี มะ สา และ, นิ สา พร มู หะ มัด, สายใจ แก้ว อ่อน, ลักขณา รัก ข พันธ์
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา, 0
การ กำจัด สี ย้อม โดยสาร สกัด จาก ส่วน ต่างๆ ของ เปลือก กล้วย หิน
นิ สา พร มู หะ มัด, สมภพ เภา ทอง, อุบล ตัน สม, ปิย ศิริ สุนทร นนท์
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา, 0
รูป แบบ ที่ เหมาะสม ใน การ ดูแล ผู้ สูงอายุ ใน พื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดน ภาค ใต้ ใน ทศวรรษ หน้า
นิ มั ศ ตู รา แว
หลักสูตร ปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต สาขา วิชาการ จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย …, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18