ติดตาม
Duongdearn Pinsuwan
Duongdearn Pinsuwan
School of Educational Studies, Sukhothai Thammathirat Open University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ stou.ac.th - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Screening of lactic acid bacteria for bacteriocins by microbiological and PCR methods
D Suwanjinda, C Eames, W Panbangred
Biochemistry and molecular biology education 35 (5), 364-369, 2007
332007
The classroom-friendly ABO blood types kit: Blood agglutination simulation
SR Arnold, T Kruatong, C Dahsah, D Suwanjinda
Journal of Biological Education 46 (1), 45-51, 2012
92012
Analisis Tingkat Kematangan (Maturity Levels) Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Badung
IGU Darmapramita, I Salain, M Nadiasa
Jurnal Spektran 3 (2), 2015
42015
Simultaneous Detection of Pediocin Gene and Species Differentiation Between Pediococcus acidilactici and P. pentosaceus in a One-Step Multiplex-Overlapping …
D Suwanjinda, K Pala-or, W Panbangred
Food Biotechnology 23 (2), 179-189, 2009
32009
THE DEVELOPMENT OF A DISTANCE TRAINING PACKAGE FOR SECONDARY SCHOOL TEACHERS ON THE TOPIC OF TEACHING TO DEVELOP SCIENTIFIC INQUIRY SKILLS
D Pinsuwan
ASEAN J. Open Distance Learn 9 (2), 1-10, 2017
12017
ผล การ จัดการ เรียน รู้ ตาม ทฤษฎี การ สร้างสรรค์ ความ รู้ ผ่าน ชิ้น งาน เรื่อง ไฟฟ้า ใน ชีวิต ประจำ วัน เพื่อ พัฒนา ผล สัมฤทธิ์ ทางการ เรียน และ ความ สามารถ ใน การ สร้าง ผล งาน ของ นักเรียน ประกาศนียบัตร …
ศักดิ์ สกุล คลัง ชะ นั ง, ทวี ศักดิ์ จินดา นุ รักษ์, ดวง เดือน พิณ สุ วร ร ณ์
วารสาร ศึกษา ศา สาต ร์ 29 (1), 81-93, 2018
2018
ผล การ ใช้ วิธี การ จัดการ เรียน รู้ แบบ ซิป ปา ที่ มี ต่อ ผล สัมฤทธิ์ ทางการ เรียน และ ความ คิด สร้างสรรค์ ทาง วิทยาศาสตร์ ของ นักเรียน ชั้น มัธยมศึกษา ปี ที่ 1 ใน กลุ่ม โรงเรียน ไผ่ ศรี ทอง จังหวัด สิงห์บุรี
ซา ยู ตี อับ ดุล รา ฮิ ม, ดวง เดือน พิ น สุ วร ร ณ์, นวล จิตต์ เชา ว กีรติ พงศ์
วารสาร ศึกษา ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ทักษิณ 14 (2), 155-171, 2014
2014
Pediocin Screening Kit for Biotechnological Application and Education
D Suwanjinda
Mahidol University, 2008
2008
Improving Student Understanding of Biotechnological Applications through University Laboratory Classes
D Suwanjinda, C Eames, W Panbangred
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–9