นารีมา แสงวิมาน
นารีมา แสงวิมาน
Nakhon Pathom Rajabhat University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ webmail.npru.ac.th
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
XAMPP Apache+ MariaDB+ PHP+ Perl
A Friends
Apache Friends, 2017
302017
นวนิยายของนะญีบ มะห์ฟูซ : ผลกระทบของจักรวรรดินิยมที่มีต่อการเมืองและสังคมอียิปต์
นารีมา แสงวิมาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2005
2005
นวนิยาย ของ นะ ญี บ มะ ห์ ฟู ซ: วิถี และ อัต ลักษณ์ พื้น ถิ่น ใน วรรณกรรม อาหรับ สมัยใหม่
นารี มา แสง วิมาน
วารสารอักษรศาสตร์. ปีที่ 36, ฉบับที่ 1 (ม.ค./มิ.ย. 2550), 189-206, 0
อัต ลักษณ์ สตรี มาเล ย์ ใน วรรณกรรม ร่วม สมัย ของ นัก เขียน สตรี มุสลิม มาเล ย์
นารี มา แสง วิมาน
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 0
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–4