ติดตาม
นารีมา แสงวิมาน
นารีมา แสงวิมาน
Nakhon Pathom Rajabhat University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ webmail.npru.ac.th
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Red worm behavior (Eisenia spp.) in vermicomposting systems of organic residues
G Mamani-Mamani, F Mamani-Pati, H Sainz-Mendoza, R Villca-Huanaco
Journal of the Selva Andina Research Society 3 (1), 44-54, 2012
2012
นวนิยายของนะญีบ มะห์ฟูซ : ผลกระทบของจักรวรรดินิยมที่มีต่อการเมืองและสังคมอียิปต์
นารีมา แสงวิมาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2005
2005
นวนิยาย ของ นะ ญี บ มะ ห์ ฟู ซ: วิถี และ อัต ลักษณ์ พื้น ถิ่น ใน วรรณกรรม อาหรับ สมัยใหม่
นารี มา แสง วิมาน
วารสารอักษรศาสตร์. ปีที่ 36, ฉบับที่ 1 (ม.ค./มิ.ย. 2550), 189-206, 0
อัต ลักษณ์ สตรี มาเล ย์ ใน วรรณกรรม ร่วม สมัย ของ นัก เขียน สตรี มุสลิม มาเล ย์
นารี มา แสง วิมาน
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 0
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–4