เดียร์นา แม็ง
Title
Cited by
Cited by
Year
พฤติกรรมการซื้อชุดฮารีรายอของมุสลิมชายในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
เดียร์นา แม็ง, ดาลีซะห์ ดะยี
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 10(NCAM Aational Conference on …, 2018
2018
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการบริการด้านการนวดแผนไทยของประชาชนในจังหวัดยะลา : กรณีศึกษาการ บริการด้านการนวดแผนไทย ศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์วิถีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
และเดียร์นา แม็ง นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ, แสงหิรัญญา สหัสสธารา, ฮูดา แวหะยี, รัตติภรณ์ บุญทัศน์
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำาปี 2560 …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–2