ติดตาม
Jurarat Thammaprateep
Jurarat Thammaprateep
Sukhothaithammatirat
ยืนยันอีเมลแล้วที่ stou.ac.th
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
STEM literacy questionnaire as an instrument for STEM education research field: Development, implementation and utility
S Chamrat, M Manokarn, J Thammaprateep
AIP Conference Proceedings 2081 (1), 2019
52019
English Teachers’ Competencies and the Implementation of Best Practices through the Lesson Study Model in an Elementary School in Nonthaburi Province, Thailand
S Yiemkuntitavorn, J Thammaprateep
ASEAN Journal of Open and Distance Learning 12 (2), 68-78, 2020
12020
การ พัฒนา ความ สามารถ ใน การ คิด วิเคราะห์ และ เจตคติ ต่อ วิทยาศาสตร์ โดย การ จัดการ เรียน รู้ ตาม แนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ สังคม เรื่อง น้ำ และ อากาศ ของ นักเรียน ชั้น ประถม ศึกษา ปี ที่ 3 …
ขนิษฐา คง ช่วย, จุฬา รัตน์ ธรรม ประทีป, ทวี ศักดิ์ จินดา นุ รักษ์
วารสาร วิชาการ และ วิจัย มหาวิทยาลัย ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ 13 (4), 91-103, 2023
2023
การ พัฒนา ความ สามารถ ใน การ สร้าง คำ อธิบาย ทาง วิทยาศาสตร์ และ ผ สัมฤทธิ์ ทางการ เรียน วิทยาศาสตร์ โดย การ จัดการ เรียน รู้ แบบ จำลอง เป็น ฐาน เรื่อง วัสดุ และ ส สาร ของ นักเรียน ชั้น ประถม ศึกษา ปี ที่ 4
จุฑารัตน์ ปัจจัย โค, จุฬา รัตน์ ธรรม ประทีป, ดวง เดือน สุวรรณ จินดา
วารสาร ศึกษา ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ทักษิณ 23 (2), 13-26, 2023
2023
ผล การ จัดการ เรียน รู้ แบบ สืบเสาะ หาความ รู้ (5E) เรื่อง วัสดุ และ เครื่องมือ พื้นฐาน กลุ่ม สาระ การ เรียน รู้ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ที่ ส่ง ผล ต่อ ผล สัมฤทธิ์ ทางการ เรียน ของ นักเรียน ชั้น มัธยมศึกษา ปี ที่ 4
วน ราช บุ ด ดา ดวง, สุทธิ กานต์ บ่อ จักรพันธ์, ปิย สุดา ตัน เลิศ, วร พงศ์ มาลัย วงษ์
วารสาร วิจัย และ พัฒนา อนุ ภูมิภาค ลุ่มน้ำ โขง 2 (2), 1-10, 2023
2023
ผล การ จัดการ เรียน รู้ แบบ สืบเสาะ ที่ ขับเคลื่อน โดย กลวิธี การ โต้แย้ง ที่ มี ต่อ ผล สัมฤทธิ์ ทางการ เรียน เรื่อง ระบบ นิเวศ และ ความ หลากหลาย ทาง ชีวภาพ และ สมรรถนะ การ แปล ความ หมาย ข้อมูล และ การ ใช้ …
เพียง ปรางค์ แสง นวล, ดวง เดือน สุวรรณ จินดา, จุฬา รัตน์ ธรรม ประทีป
วารสาร ศึกษา ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ทักษิณ 23 (1), 102-115, 2023
2023
การ พัฒนา ความ ตระหนัก รู้ ด้าน พลังงาน และ สมรรถนะ การ สื่อสาร ทาง วิทยาศาสตร์ ของ นักเรียน ชั้น มัธยมศึกษา ปี ที่ 6 โดย ใช้ การ จัดการ เรียน รู้ แบบ สืบเสาะ หาความ รู้ (5E) ร่วม กับ บทเรียน คอมพิวเตอร์ ช่วย …
วิทวัส จำปา ทอง, วรรณ นภา ธุว วิทย์, จุฬา รัตน์ ธรรม ประทีป
วารสาร วิทยาศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ศึกษา (JSSE) 6 (1), 2023
2023
ผล จัดการ เรียน รู้ โดย ใช้ การ วิจัย เป็น ฐาน เรื่อง อาณาจักร พืช ที่ มี ต่อ ผล สัมฤทธิ์ ทางการ เรียน และ ความ สามารถ ใน การ คิด อย่าง มี วิจารณญาณ ของ นักศึกษา ชั้น ปี ที่ 2 สาขา วิชา วิทยาศาสตร์ ทั่วไป …
กิตติ พล กสิ ภา ร์, จุฬา รัตน์ ธรรม ประทีป, ดวง เดือน สุวรรณ จินดา
วารสาร ศึกษา ศาสตร์ ปริทัศน์ 36 (2), 2021
2021
การ พัฒนา ความ สามารถ ใน การ แก้ ปัญหา และ ผล สัมฤทธิ์ ทางการ เรียน วิทยาศาสตร์ โดย การ จัดการ เรียน รู้ ตาม แนวทาง สะ เต็ม ศึกษา เรื่อง วงจร ไฟฟ้า ของ นักเรียน ชั้น ประถม ศึกษา ปี ที่ 6 โรงเรียนสาธิต …
ธ นา วั ฒ น์ น้อย ไธ สง, จุฬา รัตน์ ธรรม ประ ธี ป, ทวี ศักดิ์ จินดา นุ รักษ์
วารสาร ศึกษา ศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี 32 (2), 146-157, 2021
2021
ผล ของ การ จัดการ เรียน รู้ แบบ สืบเสาะ หาความ รู้ (7E) ร่วม กับ เทคนิค STAD ที่ มี ต่อ ผล สัมฤทธิ์ ทางการ เรียน และ ความ สามารถ ใน การ ให้ เหตุผล เชิง วิทยาศาสตร์ ของ นักเรียน ชั้น มัธยมศึกษา ปี ที่ 4 อิสลาม …
เบญจ รัตน์ พืชพันธุ์, ดวง เดือน สุวรรณ จินดา, จุฬา รัตน์ ธรรม ประทีป
ศึกษา ศาสตร์ ม มร 9 (1), 2021
2021
ผล การ จัดการ เรียน รู้ แบบ สืบเสาะ หาความ รู้ 7E ร่วม กับ เทคนิค การ ใช้ คำถาม ที่ มี ต่อ ความ สามารถ ใน การ คิด วิเคราะห์ และ ผล สัมฤทธิ์ ทางการ เรียน เรื่อง ชีวิต และ สิ่งแวดล้อม ของ นักเรียน ชั้น มัธยมศึกษา …
สุ พัต รา ตรี ศูนย์
Pathumthani University Academic Journal 13 (1), 402-414, 2021
2021
The Effects of Learning Management Using Inquiry Method (5E) with Graphic Organizing Technique on Learning Achievement in the Topic of Homeostasis and Integrated Science …
M Yuennarn, D Suwanjinda, J Thammaprateep
Nakhon Pathom Rajabhat University, 2020
2020
โรงเรียน คือ ฐาน การ พัฒนา วิชาชีพ ครู โดย ชุมชน แห่ง การ เรียน รู้: การ พัฒนา รูป แบบ ของ ชุมชน แห่ง การ เรียน รู้ ของ โรงเรียน เพื่อ การ เปลี่ยนแปลง การ เรียน รู้ อย่าง ยั่งยืน
ศิริ วรรณ ฉัตร มณี รุ่ง เจริญ, จุฬา รัตน์ ธรรม ประทีป
วารสาร ศึกษา ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 43 (2), 43-58, 2020
2020
ผล การ จัดการ เรียน รู้ แบบ สืบเสาะ หาความ รู้ โดย ใช้ บทเรียน เว็บ ช่วย สอน บน เครือ ข่าย อินเทอร์เน็ต วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง เอกภพ สำหรับ นักเรียน ชั้น มัธยมศึกษา ปี ที่ 3 ใน โรงเรียน ขนาด กลาง จังหวัด สกลนคร
ชัย ชนม์ หลัก ทอง
วารสาร วิชาการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ อุดรธานี 8 (1), 26-26, 2020
2020
ผล การ จัดการ เรียน รู้ โดย ใช้ บริบท เป็น ฐาน เรื่อง สาร ชีว โมเลกุล ที่ มี ต่อ ทักษะ การ โต้แย้ง ทาง วิทยาศาสตร์ และ ผล สัมฤทธิ์ ทางการ เรียน ของ นักเรียน ชั้น ปี ที่ 2 โรงเรียน เตรียมทหาร จังหวัด นครนายก
กมล วรรณ ดี อยู่ เจริญพร, จุฬา รัตน์ ธรรม ประทีป, ดวง เดือน สุวรรณ จินดา
วารสาร วิชาการ โรงเรียน นาย ร้อย พระ จุลจอมเกล้า 17 (1), 140-152, 2019
2019
การ พัฒนา รูป แบบ การ เรียน การ สอน คณิตศาสตร์ เพื่อ เสริม สร้าง มโน ทัศน์ และ ความ คงทน ของ มโน ทัศน์ ทาง คณิตศาสตร์ ของ นักเรียน ชั้น มัธยมศึกษา ปี ที่ 1
มั ญ ฑ นา ลาภ ยิ่ง ยง
วารสาร ชุมชน วิจัย มหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครราชสีมา 13 (3), 44-56, 2019
2019
การ พัฒนา ทักษะ การ ให้ เหตุผล เชิง วิทยาศาสตร์ และ จิต วิทยาศาสตร์ โดย ใช้ รูป แบบ การ จัดการ เรียน รู้ แบบ สืบเสาะ ที่ ขับเคลื่อน ด้วย กลวิธี การ โต้แย้ง เรื่อง น้ำ และ วัฏจักร ของ น้ำ ของ นักเรียน ชั้น ประถม …
ภั ส รา ภร ณ์ พริก ชู ผล, 2533-
มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธร ร มา ธิ ราช, 2019
2019
มุม มอง ทฤษฎี ระบบ ของ รูป แบบ การ พัฒนา วิชาชีพ ครู สะ เต็ม
S Chamrat
STOU Education Journal 12 (1), 147-167, 2019
2019
การ พัฒนา ทักษะ การ ให้ เหตุผล เชิง วิทยาศาสตร์ และ จิต วิทยาศาสตร์ โดย ใช้ รูป แบบ การ จัดการ เรียน รู้ แบบ สืบเสาะ ที่ ขับเคลื่อน ด้วย กลวิธี การ โต้แย้ง เรื่อง น้ํา และ วัฏจักร ของ น้ํา ของ นักเรียน ชั้น ประถม …
PPJ Thammaprateep, T Chindanurak
2019
ผล การ จัดการ เรียน รู้ แบบ ใช้ ปัญหา เป็น ฐาน เรื่อง สาร เคมี ใน เซลล์ ของ สิ่ง มี ชีวิต ที่ มี ต่อ ผล สัมฤทธิ์ ทางการ เรียน และ ความ สามารถ ใน การ คิด วิเคราะห์ ของ นักเรียน ชั้น มัธยมศึกษา ปี ที่ 4 โรงเรียน จุฬา …
บุ ษ ริน ท ร์ จิต เส้ง
STOU Education Journal 11 (2), 142-154, 2018
2018
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–20