ติดตาม
Jurarat Thammaprateep
Jurarat Thammaprateep
Sukhothaithammatirat
ยืนยันอีเมลแล้วที่ stou.ac.th
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
STEM literacy questionnaire as an instrument for STEM education research field: Development, implementation and utility
S Chamrat, M Manokarn, J Thammaprateep
AIP Conference Proceedings 2081 (1), 2019
62019
English Teachers’ Competencies and the Implementation of Best Practices through the Lesson Study Model in an Elementary School in Nonthaburi Province, Thailand
S Yiemkuntitavorn, J Thammaprateep
ASEAN Journal of Open and Distance Learning 12 (2), 68-78, 2020
12020
การ พัฒนา รูป แบบ การ เรียน การ สอน แบบ ผสมผสาน โดย การ สอน แบบ โค้ช และ การ เรียน รู้ แบบ จินต วิศวกรรม เพื่อ ส่งเสริม ทักษะ การ เรียน รู้ และ นวัตกรรม ของ นักศึกษา วิชาชีพ ครู มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
มัสยา รุ่งอรุณ, อ นิรุทธ์ สติ มั่น, ฐา ป นี ย์ ธรรม เมธา, เอก นฤ น บาง ท่า ไม้
วารสาร วิ จ ย วิชาการ 7 (1), 295-308, 2024
2024
การ พัฒนา สมรรถนะ การ ออกแบบ การ เรียน รู้ ฐาน สมรรถนะ ของ ครู วิทยาศาสตร์ โดย ใช้ กระบวนการ เรียน รู้ แบบ นำ ตนเอง
J Thammaprateep
STOU Education Journal 16 (2), 123-140, 2023
2023
การ พัฒนา ความ สามารถ ใน การ คิด วิเคราะห์ และ เจตคติ ต่อ วิทยาศาสตร์ โดย การ จัดการ เรียน รู้ ตาม แนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ สังคม เรื่อง น้ำ และ อากาศ ของ นักเรียน ชั้น ประถม ศึกษา ปี ที่ 3 …
ขนิษฐา คง ช่วย, จุฬา รัตน์ ธรรม ประทีป, ทวี ศักดิ์ จินดา นุ รักษ์
วารสาร วิชาการ และ วิจัย มหาวิทยาลัย ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ 13 (4), 91-103, 2023
2023
การ พัฒนา ความ สามารถ ใน การ สร้าง คำ อธิบาย ทาง วิทยาศาสตร์ และ ผ สัมฤทธิ์ ทางการ เรียน วิทยาศาสตร์ โดย การ จัดการ เรียน รู้ แบบ จำลอง เป็น ฐาน เรื่อง วัสดุ และ ส สาร ของ นักเรียน ชั้น ประถม ศึกษา ปี ที่ 4
จุฑารัตน์ ปัจจัย โค, จุฬา รัตน์ ธรรม ประทีป, ดวง เดือน สุวรรณ จินดา
วารสาร ศึกษา ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ทักษิณ 23 (2), 13-26, 2023
2023
ผล การ จัดการ เรียน รู้ แบบ สืบเสาะ ที่ ขับเคลื่อน โดย กลวิธี การ โต้แย้ง ที่ มี ต่อ ผล สัมฤทธิ์ ทางการ เรียน เรื่อง ระบบ นิเวศ และ ความ หลากหลาย ทาง ชีวภาพ และ สมรรถนะ การ แปล ความ หมาย ข้อมูล และ การ ใช้ …
เพียง ปรางค์ แสง นวล, ดวง เดือน สุวรรณ จินดา, จุฬา รัตน์ ธรรม ประทีป
วารสาร ศึกษา ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ทักษิณ 23 (1), 102-115, 2023
2023
การ พัฒนา ความ ตระหนัก รู้ ด้าน พลังงาน และ สมรรถนะ การ สื่อสาร ทาง วิทยาศาสตร์ ของ นักเรียน ชั้น มัธยมศึกษา ปี ที่ 6 โดย ใช้ การ จัดการ เรียน รู้ แบบ สืบเสาะ หาความ รู้ (5E) ร่วม กับ บทเรียน คอมพิวเตอร์ ช่วย …
วิทวัส จำปา ทอง, วรรณ นภา ธุว วิทย์, จุฬา รัตน์ ธรรม ประทีป
วารสาร วิทยาศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ศึกษา (JSSE) 6 (1), 91-104, 2023
2023
การ พัฒนา ความ สามารถ ใน การ สร้าง คำ อธิบาย ทาง วิทยาศาสตร์ และ ผล สัมฤทธิ์ ทาง การ เรียน ด้วย การ จัดการ เรียน รู้ โดย ใช้ แบบ จำลอง เป็น ฐาน เรื่อง ปรากฏการณ์ และ การ เปลี่ยนแปลง ของ โลก ของ …
ดา ริกา พง ษ์ เผ่า พง ษ์, จุฬา รัตน์ ธรรม ประทีป, ทวี ศักดิ์ จินดา นุ รักษ์
วารสาร ศึกษา ศาสตร์ ปริทัศน์ 37 (3), 72-88, 2022
2022
ผล การ จัดการ เรียน รู้ โดย ใช้ โครงการ เป็น ฐาน เรื่อง การ อนุรักษ์ พลังงาน และ สิ่งแวดล้อม ที่ มี ต่อ ความ สามารถ ใน การ แก้ ปัญหา และ ความ คิด สร้างสรรค์ ของ นักเรียน ระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้น ปี ที่ 1 …
สุภาพ ร หลง ละเลิง, จุฬา รัตน์ ธรรม ประทีป, ทวี ศักดิ์ จินดา นุ รักษ์
วารสาร ศึกษา ศาสตร์ ปริทัศน์ 37 (3), 212-221, 2022
2022
ผล การ จัดการ เรียน รู้ แบบ โครง งาน เป็น ฐาน เรื่อง สารประกอบ คาร์บอน ใน สิ่ง มี ชีวิต ที่ มี ต่อ ผล สัมฤทธิ์ ทางการ เรียน และ ความ สามารถ ใน การ แก้ ปัญหา ของ นักเรียน ชั้น มัธยมศึกษา ปี ที่ 4 ใน โรงเรียน …
คุ ณั ญ ญา เปรม อาษา, ดวง เดือน สุวรรณ จินดา, จุฬา รัตน์ ธรรม ประทีป
วารสาร ศึกษา ศาสตร์ ปริทัศน์ 37 (3), 114-122, 2022
2022
การ พัฒนา ความ เข้าใจ ธรรมชาติ ของ วิทยาศาสตร์ และ ความ สามารถ ใน การ สร้าง คำ อธิบาย ทาง วิทยาศาสตร์ โดย การ จัดการ เรียน รู้ แบบ ชัด แจ้ง และ สะท้อน ความ คิด เรื่อง แรง และ เสียง ของ นักเรียน ชั้น …
อร อุ มา ศุภ กุล, จุฬา รัตน์ ธรรม ประทีป, ดวง เดือน สุวรรณ จินดา
วารสาร ศึกษา ศาสตร์ ปริทัศน์ 37 (2), 11-24, 2022
2022
ผล จัดการ เรียน รู้ โดย ใช้ การ วิจัย เป็น ฐาน เรื่อง อาณาจักร พืช ที่ มี ต่อ ผล สัมฤทธิ์ ทางการ เรียน และ ความ สามารถ ใน การ คิด อย่าง มี วิจารณญาณ ของ นักศึกษา ชั้น ปี ที่ 2 สาขา วิชา วิทยาศาสตร์ ทั่วไป …
กิตติ พล กสิ ภา ร์, จุฬา รัตน์ ธรรม ประทีป, ดวง เดือน สุวรรณ จินดา
วารสาร ศึกษา ศาสตร์ ปริทัศน์ 36 (2), 2021
2021
การ พัฒนา ความ สามารถ ใน การ แก้ ปัญหา และ ผล สัมฤทธิ์ ทางการ เรียน วิทยาศาสตร์ โดย การ จัดการ เรียน รู้ ตาม แนวทาง สะ เต็ม ศึกษา เรื่อง วงจร ไฟฟ้า ของ นักเรียน ชั้น ประถม ศึกษา ปี ที่ 6 โรงเรียนสาธิต …
ธ นา วั ฒ น์ น้อย ไธ สง, จุฬา รัตน์ ธรรม ประ ธี ป, ทวี ศักดิ์ จินดา นุ รักษ์
วารสาร ศึกษา ศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี 32 (2), 146-157, 2021
2021
ผล ของ การ จัดการ เรียน รู้ แบบ สืบเสาะ หาความ รู้ (7E) ร่วม กับ เทคนิค STAD ที่ มี ต่อ ผล สัมฤทธิ์ ทางการ เรียน และ ความ สามารถ ใน การ ให้ เหตุผล เชิง วิทยาศาสตร์ ของ นักเรียน ชั้น มัธยมศึกษา ปี ที่ 4 อิสลาม …
เบญจ รัตน์ พืชพันธุ์, ดวง เดือน สุวรรณ จินดา, จุฬา รัตน์ ธรรม ประทีป
ศึกษา ศาสตร์ ม มร 9 (1), 2021
2021
The Effects of Learning Management Using Inquiry Method (5E) with Graphic Organizing Technique on Learning Achievement in the Topic of Homeostasis and Integrated Science …
M Yuennarn, D Suwanjinda, J Thammaprateep
Nakhon Pathom Rajabhat University, 2020
2020
โรงเรียน คือ ฐาน การ พัฒนา วิชาชีพ ครู โดย ชุมชน แห่ง การ เรียน รู้: การ พัฒนา รูป แบบ ของ ชุมชน แห่ง การ เรียน รู้ ของ โรงเรียน เพื่อ การ เปลี่ยนแปลง การ เรียน รู้ อย่าง ยั่งยืน
ศิริ วรรณ ฉัตร มณี รุ่ง เจริญ, จุฬา รัตน์ ธรรม ประทีป
วารสาร ศึกษา ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 43 (2), 43-58, 2020
2020
ผล การ จัดการ เรียน รู้ โดย ใช้ บริบท เป็น ฐาน เรื่อง สาร ชีว โมเลกุล ที่ มี ต่อ ทักษะ การ โต้แย้ง ทาง วิทยาศาสตร์ และ ผล สัมฤทธิ์ ทางการ เรียน ของ นักเรียน ชั้น ปี ที่ 2 โรงเรียน เตรียมทหาร จังหวัด นครนายก
กมล วรรณ ดี อยู่ เจริญพร, จุฬา รัตน์ ธรรม ประทีป, ดวง เดือน สุวรรณ จินดา
วารสาร วิชาการ โรงเรียน นาย ร้อย พระ จุลจอมเกล้า 17 (1), 140-152, 2019
2019
การ พัฒนา ทักษะ การ ให้ เหตุผล เชิง วิทยาศาสตร์ และ จิต วิทยาศาสตร์ โดย ใช้ รูป แบบ การ จัดการ เรียน รู้ แบบ สืบเสาะ ที่ ขับเคลื่อน ด้วย กลวิธี การ โต้แย้ง เรื่อง น้ำ และ วัฏจักร ของ น้ำ ของ นักเรียน ชั้น ประถม …
ภั ส รา ภร ณ์ พริก ชู ผล, 2533-
มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธร ร มา ธิ ราช, 2019
2019
มุม มอง ทฤษฎี ระบบ ของ รูป แบบ การ พัฒนา วิชาชีพ ครู สะ เต็ม
S Chamrat
STOU Education Journal 12 (1), 147-167, 2019
2019
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–20