ติดตาม
Kukiet Konkaew
Kukiet Konkaew
Lecturer at Pibulsongkram Rajabhat University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ psru.ac.th - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
สถานการณ์ และ ปัจจัย ที่ มี ความ สัมพันธ์ กับ การ คลอด ที่ บ้าน ของ หญิง ตั้ง ครรภ์ ชาว ไทย เชื้อสาย ปะ กา เก อะ ญ อ ใน บริเวณ ชายแดน ไทย-เมีย น มา ร์ และ พื้นที่ ห่าง ไกล:-
P Konkaew, P Homchan, J Nansai, N Thamchamnong, K Konkaew
Thai Journal of Public Health 51 (3), 243-252, 2021
12021
Factors Predicting Quality of Life among Homebound Elderly People, Khlong Khlung District, Kamphaeng Phet Province-ปัจจัย พยากรณ์ คุณภาพ ชีวิต ผู้ สูงอายุ ที่ มี ภาวะ ติด บ้าน อำเภอ คลองขลุง …
K Konkeaw, P Thonglerm, S Sapprasert
Journal of Health Science of Thailand 28 (3), 394-401, 2019
12019
สถานการณ์ การ บริโภค และ ปัจจัย ที่ มี ความ สัมพันธ์ กับ การ บริโภค กาแฟ ปรุง สำเร็จ ของ คน ไทย เชื้อสาย ปะ กา เก อะ ญ อ ที่ อาศัย อยู่ ใน พื้นที่ สูง
P Konkaew, A Thamchamnong, M Khamkhirikun, R Mansiri, K Konkaew
Journal of Health Science of Thailand 32 (2), 219-226, 2023
2023
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้กัญชาทางการแพทย์รักษาโรค ของประชาชนอำเภอแห่งหนึ่ง จังหวัดพิษณุโลก
ปริมประภา ก้อนแก้ว กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, ดวงพร โคแล, ทิตยา หมูตุ่น, จิราภรณ์ พิมพ์หารีย์, สุชัญญา ...
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 5 (1), 100-111, 2023
2023
ผล ของ โปรแกรม การ ตรวจ น้ำตาล ปลาย นิ้ว ของ ชุมชน ต่อ การ ควบคุม ระดับ น้ำตาล ใน เลือด ของ ผู้ ป่วย เบาหวาน ที่ ควบคุม ระดับ น้ำตาล ไม่ ได้
P Konkaew, B Wongchawengsub, P Suphunnakul, K Konkaew
Journal of Health Science of Thailand 30 (5), 861-870, 2021
2021
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคปอดของผู้สัมผัสร่วมบ้าน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
กู้เกียรติ ก้อนแก้ว. เกศินี อินทร์อักษร, พิมกมล อินสุวรรณ, ปริมประภา ก้อนแก้ว
วารสารควบคุมโรค 1 (47), 714-723, 2021
2021
ปัจจัย ทำนาย พฤติกรรม การ ป้องกัน โรค พิษสุนัขบ้า ใน เขต อำเภอ บางระกำ จังหวัด พิษณุโลก
K Konkeaw, W Ruenthong, O Ataboon
Journal of Health Science of Thailand 29 (4), 601-607, 2020
2020
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยในนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
วิภาดา ศรีเจริญ กู้เกียรติ ก้อนแก้ว
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 39 (3), 323-330, 2020
2020
ผล ของ หลักสูตร การ สอน โรค หนอนพยาธิ ต่อ พฤติกรรม การ ป้องกัน โรค และ ความ ชุก ของ โรค พยาธิ ไส้เดือน ใน นักเรียน โรงเรียน ตำรวจ ตระเวน ชายแดน หม่อมราชวงศ์ เฉลิม ลักษณ์ จันทร เสน ปี 2561
A Vongla, P Sila, K Konkaew
Disease Control Journal 46 (1), 65-74, 2020
2020
รูป แบบ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พิบูล สงคราม ปลอด บุหรี่
K Konkaew, W Srijaroen, E Junsukon
Disease Control Journal 45 (4), 368-379, 2019
2019
Factors Relating to Zika Virus Prevention Behavior among Pregnant Women in Sai-Ngam District, Kamphaeng Phet Province-ปัจจัย ที่ มี ความ สัมพันธ์ กับ พฤติกรรม การ ป้องกัน โรค ไวรัส ซิ กา ใน …
K Konkeaw, T Sangket, S Phupit
Journal of Health Science of Thailand 28 (2), 255-262, 2019
2019
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไวรัสซิกาในหญิงตั้งครรภ์ อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
ศยามล ภูพิศ กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, ฐิติวรดา สังเกตุ
วารสารวิชาการสาธารณสุข 28 (2), 255-262, 2019
2019
ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ดวงตะวัน เทพวัง, มณีรัตน์ ศิริโก่งธนู, วริชฐา กิจสาคร, กู้เกียรติ ก้อนแก้ว
การประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 3, 62, 2017
2017
ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
นพมาศ กุลคง, จิรพนธ์ พุดลบ, เยาฮา แซ่หว้า, กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, อรษา ภูเจริญ
การประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 3, 65, 2017
2017
Perceived health promotion and health promoting behaviors among undergraduate students in Pibulsongkram Rajabhat University
PP Jetsadakon Noin, Kukiet Konkaew , Jaruwan Maneesri , Anuttra Thisuka ...
The 1st APACPH Bangkok Region Conference and The 8th International Public …, 2017
2017
การ พัฒนา รูป แบบ การ ป้องกัน และ ควบคุม โรค มาลาเรีย สำหรับ พื้นที่ ชายแดน ไทย-พม่า
K Konkaew
EAU Heritage Journal Science and Technology 9 (3), 196-207, 2015
2015
ผู้ป่วยโรคคอตีบชายแดนไทย-พม่า จังหวัดตาก ปี 2556-2557: ลักษณะทางคลีนิคและแนวทางการป้องกันควบคุมโรค
WS Kukiet Konkaew, Pisek Siravong, Rakdao Methakulchat, Wisanu Kudun ...
วารสารวิชาการป้องกันควบคุมโรค สคร. 9 พิษณุโลก, 1-8, 2014
2014
การจัดการขยะติดเชื้อของสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิในจังหวัดตาก
KS Kukietk Konkaew, Chakarin Phooma
Naresuan University, 2008
2008
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–18