ติดตาม
Kaewta Limhang
Kaewta Limhang
Silpakorn University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ silpakorn.edu
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Appropriate postlarval age and stocking densities of Litopenaeus vannamei Boone for rearing in low salinity water
K Limhang, C Limsuwan, N Chuchird, W Taparhudee
Agriculture and Natural Resources 44 (5), 859-869, 2010
52010
A comparison of growth rate and production between rearing black tiger shrimp (Penaeus monodon) and pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) in low salinity water.
K Limhang, C Limsuwan, N Chuchird
Proceedings of 43rd Kasetsart University Annual Conference, Thailand, 1-4 …, 2005
52005
Effects of temperature on feeding behavior of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei).
C Limsuwan, N Chuchird, S Wongmaneeprateep, S Prasertsri, ...
Proceedings of the 47th Kasetsart University Annual Conference, Kasetsart …, 2009
32009
Effects of ionic concentrations on survival and growth in polyculture of Litopenaeus vannamei with Oreochromis niloticus in low salinity water
K Limhang, C Limsuwan, N Chuchird, W Taparhudee
Journal of Agricultural Science and Technology A 1, 1217-1220, 2011
22011
Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) culture for maximum profit: monoculture, mixed culture with giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) in low salinity water.
N Chuchird, C Limsuwan, S Prasertsri, K Limhang, P Supyoudkaew
Proceedings of the 47th Kasetsart University Annual Conference, Kasetsart …, 2009
22009
Gross and histopathological changes of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) experimentally induced with contaminated of melamine plus cyanuric acid in pelleted feed.
C Limsuwan, N Chuchird, S Prasertsri, S Wongmaneeprateep, ...
Proceedings of the 47th Kasetsart University Annual Conference, Kasetsart …, 2009
22009
Efficiency for treatment of nitrogen compound of the water from rearing Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) using sea grapes (Caulerpa macrophysa).
K Limhang, L Saeheng, K Khunpol
Agricultural sciences: leading Thailand to world class standards …, 2014
12014
Effect of temperature on feed intake, growth, survival rate and water qualities in rearing of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei).
C Limsuwan, S Wongmaneeprateep, S Prasertsri, K Limhang, ...
Proceedings of the 48th Kasetsart University Annual Conference, Kasetsart, 3 …, 2010
12010
Effects of placing Litopenaeus vannamei in different color tanks on color of cooked shrimp.
C Limsuwan, N Chuchird, N Pansawat, S Prasertsri, ...
Proceedings of the 47th Kasetsart University Annual Conference, Kasetsart …, 2009
12009
ผลของการเสริมโพรไบโอติกในอาหารต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายใน ลูกปูม้า.
อนวัช บุญญภักดี สาธิต บุญน้อม คุณาดล ศิลาฤดี สมฤดี ศิลาฤดี และแก้วตา ลิ้มเฮง.
แก่นเกษตร ปีที่ 48 ฉบับพิเศษ 1 (1), 140-144, 2021
2021
ความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัดจากฝักคูนที่มีต่อหอยคัน.
คุณาดล ศิลาฤดี อนวัช บุญญภักดี แก้วตา ลิ้มเฮง และ สมฤดี ศิลาฤดี.
แก่นเกษตร ปีที่ 48 ฉบับพิเศษ 1 (1), 577-582, 2021
2021
ผลของแบคทีเรียกลุ่มบาซิลลัส (Bacillus spp.) ต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และปริมาณเชื้อวิบริโอในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ในห้องปฏิบัติการ.
แก้วตา ลิ้มเฮง เสาวภา เขียนงาม และสาธิต บุญน้อม.
แก่นเกษตร ปีที่ 48 ฉบับพิเศษ 1 (1), 590-595, 2021
2021
Sediment accumulation rate and carbon burial rate in the Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) ponds, Phetchaburi Province, upper Gulf of Thailand.
S Kunlapapuk, S., Saipattana, P., Limhang, K. and Kulabtong
International Journal of Agricultural Technology. 17 (3), 929-940, 2021
2021
Phytoplankton composition in Pacific white shrimp ponds, Phetchaburi Province, upper Gulf of Thailand.
S Kunlapapuk, S., Saipattana, P., Limhang, K. and Kulabtong
International Journal of Agricultural Technology. 17 (1), 143-154, 2021
2021
Phytoplankton composition in Pacific white shrimp ponds, Phetchaburi Province, upper Gulf of Thailand
S Kunlapapuk, P Saipattana, K Limhang, S Kulabtong
2021
ผลของน้ำหมักกล้วยต่อการเจริญเติบโต และปริมาณกลุ่มแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกและแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei).
แก้วตา ลิ้มเฮง เสาวภา เขียนงาม พัชรินทร์ สายพัฒนะ ธีรวุฒ ชูลิธรรม และอรุณ โพร่ขวาง.
แก่นเกษตร ปีที่ 48 ฉบับพิเศษ 1 (1), 959-966, 2020
2020
การศึกษาการปนเปื้อนของ Coliform bacteria , Fecal Coliforms และ Escherichia coli ในหอยแครงจากพื้นที่เพาะเลี้ยงอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
แก้วตา ลิ้มเฮง คุณาดล ศิลาฤดี อนวัช บุญญภักดี และพัชรินทร์ สายพัฒนะ.
แก่นเกษตร ปีที่ 46 (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1) 1 (1), หน้า 1033-1040., 2018
2018
ผลของการให้อาหารสำเร็จรูปที่ผสมสารสกัดจากเปลือกแก้วมังกรต่อการปรับปรุงสีของกุ้งก้ามแดง (Procambarus clarkii).
แก้วตา ลิ้มเฮง ชรินรัตน์ บุญมาศ นวพร วงศ์มีชัย ฌานิกา จันทสระ และชนม์ ภู่สุวรรณ.
แก่นเกษตร ปีที่ 45 (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1) 1 (ฉบับพิเศษ 1), หน้า 825-830., 2017
2017
ผลของการใช้สารสกัดจากไพลเพื่อใช้เป็นยาสลบในปลานิล
แก้วตา ลิ้มเฮง กรกนก เจริญธรรม และอัญญา เจริญประโยชน์.
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University …, 2017
2017
ผลของสารสกัดกระเทียมต่อการยับยั้งเชื้อ Vibrio parahaemolyticus และ Vibrio harveyi.
แก้วตา ลิ้มเฮง จุฑารัตน์ หิรัญวัฒนสุข และมนฤทัย อินทวัฒน์
แก่นเกษตร ปีที่ 44 ฉบับพิเศษ 1 (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1) 1 (1), หน้า 650-655., 2016
2016
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–20