ติดตาม
พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์
พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ยืนยันอีเมลแล้วที่ silpakorn.edu - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Use of podcasts to develop students’ speaking skills
KM Suvarnaphaet, P Suvarnaphaet
Humanities, Arts and Social Sciences Studies (FORMER NAME SILPAKORN …, 2023
102023
Digital Logic Gate Simulation in Computer and IT for Agricultural Communications Course
KM Suvarnaphaet, P Suvarnaphaet
Interdisciplinary Research Review 18 (5), 2023
2023
Leadership of Poultry Farmer-Leaders and Implications for Organic Livestock Extension Services in Phetchaburi Province
S Chalorsuntisakul, C Kasornpiku, KM Suvarnaphaet, M Nopparatmaitree, ...
Journal of Business Administration and Social Sciences Ramkhamhaeng …, 2023
2023
Knowledge of native chicken farmers for entering Thailand's organic livestock standards in Phetchaburi Province
P Suvarnaphaet
วารสาร สถาบันวิจัย และ พัฒนา มหาวิทยาลัย ราชภัฏ บ้าน สมเด็จเจ้าพระยา ISSN 2774-1176 …, 2022
2022
Remote Sensing (RS) and Geographic Information System (GIS) in Precision Farming
KM Suvarnaphaet, P Suvarnaphaet
Journal of Business Administration and Social Sciences Ramkhamhaeng …, 2022
2022
การเปิดรับสื่อพอดแคสต์ของนักศึกษาสาขาธุรกิจการเกษตร ชั้นปีที่ 1 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อธุรกิจการเกษตร
กตญ มหาชนะวงศ์ สุวรรณแพทย์, พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์
การประชุมวิชาการสหวิทยาการพุทธรัฐศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑, 708-720, 2021
2021
พอ ด แค ส ต์ ใน ประเทศไทย
KM Suvarnaphaet, P Suvarnaphaet
Interdisciplinary Academic and Research Journal 1 (3), 39-46, 2021
2021
กลยุทธ์การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนในกลุ่มหลักทรัพย์หมวดธุรกิจการเกษตร (AGRI)
พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์, กตญ มหาชนะวงศ์ สุวรรณแพทย์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 4493-4499, 2020
2020
Homemade Solar Food Dryer
P Suvarnaphaet, KM Suvarnaphaet
International Forum on Research of Natural Resources Rehabilitation …, 2020
2020
การศึกษาผลการใช้ KWDL เพื่อการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อธุรกิจการเกษตร เรื่อง เลขดัชนี
พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์ วัชรา ปิ่นทอง, กตญ มหาชนะวงศ์ สุวรรณแพทย์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 16 (1 …, 2019
2019
การ ศึกษา ผล สัมฤทธิ์ ทางการ เรียน เรื่อง อนุพันธ์ ของ นักศึกษา สาขา ธุรกิจ การเกษตร ด้วย การ จัดการ เรียน รู้ แบบ ร่วมมือ เทคนิค (Learning Together A study of the learning achievement on Derivative …
ก ต ญ มหา ชนะ วงศ์ สุวรรณ แพทย์ (Suvarnaphaet
Veridian E-Journal, Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and …, 2019
2019
การ พัฒนา หลักสูตร ฝึก อบรม เรื่อง การ สร้าง เครื่อง อบ แห้ง พลังงาน แสงอาทิตย์ ต้นทุน ต่ำ เพื่อ การเกษตร สำหรับ นักศึกษา ระดับ ปริญญา ตรี สาขา เทคโนโลยี การ ผลิต พืช (The development of the training …
ก ต ญ มหา ชนะ วงศ์ สุวรรณ แพทย์ Kataya Suvarnaphaet
Silpakorn University e-Journal (Social Sciences, Humanities, and Arts), 51-62, 2018
2018
Energy Effi cient Saving Utilized Stoves in Ratchaburi Region, Thailand
GTK SAMUEL, P Suvarnaphaet, M Kanjanamaneesathian
Proceeding National & International Conference 9 (1), 67-75, 2018
2018
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ เรื่อง Natural Resources for Sustainable Development สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
กตญ มหาชนะวงศ์ สุวรรณแพทย์, พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์
Veridian E-Journal,Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and …, 2018
2018
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสด ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์, กตญ มหาชนะวงศ์ สุวรรณแพทย์
Veridian E-Journal,Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and …, 2018
2018
การ พัฒนา หลักสูตร ฝึก อบรม เรื่อง วิธี การ คำนวณ ความ ยาวนาน วัน เพื่อ การเกษตร
พิ สิ ษ ฐ์ สุวรรณ แพทย์
Veridian E-Journal, Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and …, 2017
2017
Improving Undergraduate Students’ Expectations Towards Learning Physics Through Blended Learning Model with Problem-Based Learning in Physics Course
P Suvarnaphaet, A Satiman
The Sixth TCU International e-Learning Conference 2015 Global Trends in …, 2015
2015
การ พัฒนา รูป แบบ การ เรียน การ สอน แบบ ผสมผสาน โดย ใช้ ปัญหา เป็น ฐาน และ การ เรียน รู้ แบบ สืบ สอบ เพื่อ เสริม สร้าง ความ คาด หวัง วิชา ฟิสิกส์ สำหรับ นักศึกษา ระดับ ปริญญา ตรี
พิ สิ ษ ฐ์ สุวรรณ แพทย์, อ นิรุทธ์ สติ มั่น
Veridian E-Journal, Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and …, 2015
2015
โครง งาน: สิ่ง ประดิษฐ์ เครื่อง อบ แห้ง พลังงาน แสงอาทิตย์ อย่าง ง่าย ต้นทุน ต่ำ
พิ สิ ษ ฐ์ สุวรรณ แพทย์
KHON KAEN AGR. J. 42 SUPPL. 4 (2014): 271-274, 2014
2014
การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของการใช้ชุดการเรียนการสอนด้วยคอร์สแวร์อีเลิร์นนิง เรื่องการสำรวจข้อมูลระยะไกลสำหรับนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์ กตญ สุวรรณแพทย์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 1864 - 1870, 2013
2013
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–20