พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์
พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ยืนยันอีเมลแล้วที่ silpakorn.edu - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
กลยุทธ์การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนในกลุ่มหลักทรัพย์หมวดธุรกิจการเกษตร (AGRI)
พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์, กตญ มหาชนะวงศ์ สุวรรณแพทย์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 4493-4499, 2020
2020
Homemade Solar Food Dryer
P Suvarnaphaet, KM Suvarnaphaet
International Forum on Research of Natural Resources Rehabilitation …, 2020
2020
การศึกษาผลการใช้ KWDL เพื่อการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อธุรกิจการเกษตร เรื่อง เลขดัชนี
พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์ วัชรา ปิ่นทอง, กตญ มหาชนะวงศ์ สุวรรณแพทย์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 16 (1 …, 2019
2019
การ ศึกษา ผล สัมฤทธิ์ ทางการ เรียน เรื่อง อนุพันธ์ ของ นักศึกษา สาขา ธุรกิจ การเกษตร ด้วย การ จัดการ เรียน รู้ แบบ ร่วมมือ เทคนิค (Learning Together A study of the learning achievement on Derivative …
ก ต ญ มหา ชนะ วงศ์ สุวรรณ แพทย์ (Suvarnaphaet
Veridian E-Journal, Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and …, 2019
2019
การ พัฒนา หลักสูตร ฝึก อบรม เรื่อง การ สร้าง เครื่อง อบ แห้ง พลังงาน แสงอาทิตย์ ต้นทุน ต่ำ เพื่อ การเกษตร สำหรับ นักศึกษา ระดับ ปริญญา ตรี สาขา เทคโนโลยี การ ผลิต พืช (The development of the training …
ก ต ญ มหา ชนะ วงศ์ สุวรรณ แพทย์ Kataya Suvarnaphaet
วารสาร มหาวิทยาลัย ศิลปากร, 51-62, 2018
2018
Energy Effi cient Saving Utilized Stoves in Ratchaburi Region, Thailand
GTK SAMUEL, P Suvarnaphaet, M Kanjanamaneesathian
รายงานการประชุม วิชาการ เสนอ ผล งาน วิจัย ระดับ ชาติ และ นานาชาติ 1 (9), 67-75, 2018
2018
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ เรื่อง Natural Resources for Sustainable Development สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
กตญ มหาชนะวงศ์ สุวรรณแพทย์, พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์
Veridian E-Journal,Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and …, 2018
2018
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสด ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์, กตญ มหาชนะวงศ์ สุวรรณแพทย์
Veridian E-Journal,Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and …, 2018
2018
การ พัฒนา หลักสูตร ฝึก อบรม เรื่อง วิธี การ คำนวณ ความ ยาวนาน วัน เพื่อ การเกษตร
พิ สิ ษ ฐ์ สุวรรณ แพทย์
Veridian E-Journal, Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and …, 2017
2017
Improving Undergraduate Students’ Expectations Towards Learning Physics Through Blended Learning Model with Problem-Based Learning in Physics Course
P Suvarnaphaet, A Satiman
The Sixth TCU International e-Learning Conference 2015 Global Trends in …, 2015
2015
การ พัฒนา รูป แบบ การ เรียน การ สอน แบบ ผสมผสาน โดย ใช้ ปัญหา เป็น ฐาน และ การ เรียน รู้ แบบ สืบ สอบ เพื่อ เสริม สร้าง ความ คาด หวัง วิชา ฟิสิกส์ สำหรับ นักศึกษา ระดับ ปริญญา ตรี
พิ สิ ษ ฐ์ สุวรรณ แพทย์, อ นิรุทธ์ สติ มั่น
Veridian E-Journal, Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and …, 2015
2015
การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของการใช้ชุดการเรียนการสอนด้วยคอร์สแวร์อีเลิร์นนิง เรื่องการสำรวจข้อมูลระยะไกลสำหรับนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์ กตญ สุวรรณแพทย์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 1864 - 1870, 2013
2013
A nondestructive method to assess rot root severity of Lactuca sativa L
P Suvarnaphaet, V Tanmala, M Kanjanamaneesathian
New Zealand Plant Protection 66, 375-375, 2013
2013
การพัฒนาชุดการเรียนการสอนด้วยคอร์สแวร์อีเลิร์นนิง เรื่องน้ำฟ้าสำหรับนักศึกษาคณะ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์ กตญ สุวรรณแพทย์, ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 1565 - 1571, 2012
2012
The comparison of student expectations on e-learning courseware and face-to-face instruction in fundamental physics
P Suvarnaphaet
International e-Learning Conference 2011 (IEC2011), January 13-14, 2011, 2011
2011
ความ คาด หวัง ใน การ เรียน วิชา ฟิสิกส์ พื้นฐาน ของ นักศึกษา คณะ สัตว ศาสตร์ และ เทคโนโลยี การเกษตร ด้วย อี เลิ ร์ น นิง
พิ สิ ษ ฐ์ สุวรรณ แพทย์
2011
การประเมินการรูู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรในรายวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตร
พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 1064-1070, 2010
2010
A new invention of Low-Cost Direct Passive Solar Dryer
พิ สิ ษ ฐ์ สุวรรณ แพทย์
คณะ สัตว ศาสตร์ และ เทคโนโลยี การเกษตร มหาวิทยาลัย ศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศ เพชรบุรี, 0
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–18