ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา
ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Verified email at yru.ac.th
Title
Cited by
Cited by
Year
ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา
พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ และมูหำมัดสุใหมี เฮงยามา
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564. 16 (Yala Rajabhat …, 2021
2021
การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา และคณะ พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ
การประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านอิสลามศึกษาและการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3 2 …, 2020
2020
ผลการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติโดยวิธีการสอนแบบสาธิต สำหรับนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดนูรุลฮูดา บ้านบ่อเจ็ดลูก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา
การประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านอิสลามศึกษาและการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3 2 …, 2020
2020
การพัฒนาทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับครูศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2562, 408-416, 2019
2019
ผลการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอาหรับโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานสำหรับนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดนูรุลฮูดา บ้านบ่อเจ็ดลูก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา
4th National Conference 2018 Interdisciplinary and Islamization Integration …, 2018
2018
ผลของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีต่อการพัฒนาจริยธรรมอิสลามสำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6