ติดตาม
Somchai Ratanachueskul
Somchai Ratanachueskul
Pridi Banomyong Faculty of Law, Dhurakij Pandit University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ dpu.ac.th
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
การ พัฒนา กฎหมาย คุ้มครอง พันธุ์ พืช เพื่อ ให้ ความ คุ้มครอง สิทธิ เกษตรกร
สมชาย รัตน ชื่อสกุล, อัง ค์ ว รา ไชย อนงค์
Ramkhamhaeng Law Journal 9 (1), 131-150, 2020
2020
ประเด็นทางกฎหมายต่อการเข้าเป็นภาคีข้อตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค: กรณีผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย
สมชาย รัตนชื่อสกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1, 2020
2020
ทฤษฎี สอง เงา ใน ธุรกิจ แฟ รน ไช ส์
สมชาย รัตน ชื่อสกุล
Ramkhamhaeng Law Journal 7 (2), 45-45, 2018
2018
สิทธิเกษตรกร: ผลกระทบจากร่างแก้ไขกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช
สมชาย รัตนชื่อสกุล
แก่นเกษตร 42 (2), 139-146, 2014
2014
หลักสุจริตในสัญญาแฟรนไชส์
สมชาย รัตนชื่อสกุล
รามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ 4 (1), 2013
2013
ทางรอดของทรัพยากรชีวภาพไทย
สมชาย รัตนชื่อสกุล
ประชาคมวิจัย 16 (92), 2010
2010
สิทธิบัตรพันธุกรรมข้าวหอมมะลิ: ยุทธศาสตร์คุ้มครองพันธุ์ข้าวไทย
สมชาย รัตนชื่อสกุล
หอกฎหมาย 2 (1), 2010
2010
การคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรมพืชตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ในบริบทของข้อตกลงระหว่างประเทศ
สมชาย รัตนชื่อสกุล
บทบัณฑิตย์ 64 (2), 2008
2008
การเปิดเผยข้อมูลแหล่งที่มาของทรัพยากรพันธุกรรมพืชในคำขอสิทธิบัตรกับสิทธิเกษตรกร
สมชาย รัตนชื่อสกุล
นิติศาสตร์, 1, 2007
2007
ระบบ ทรัพย์สิน ทาง ปัญญา เพื่อ การ คุ้มครอง ทรัพยากร พันธุกรรม พืช
สมชาย รัตน ชื่อสกุล
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 2007
2007
กฎหมายเฉพาะ (sui generis) สำหรับการคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรมพืช
สมชาย รัตนชื่อสกุล
นิติศาสตร์ 34 (1), 84-113, 2004
2004
รวม หมายเหตุ ท้าย คำพิพากษา ฎีกา กฎหมาย ลักษณะ พยาน ของ ศาสตราจารย์ จิต ติ ติง ศ ภั ทิ ย์
สมชาย รัตน ซื่อ สกุล, ผู้ รวบรวม
เนติบัณฑิต ย สภา, 0
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–12