ติดตาม
Praewsree Dermrach
Praewsree Dermrach
Yala Rajabhat University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ yru.ac.th - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Effects of enhancing computational thinking skills using educational robotics activities for secondary students
M Phadung, S Namburi, P Dermrach, I Latekeh
5th ICRIEMS, 613-618, 2018
42018
The Effect Of Project Based Learning As Learning Innovation in Applied Physics
C Umamah, HJ Andi
Proceedings of the 5th International Conference on Research, Implementation …, 2018
32018
Development of Learning Skills by Using a Computer Assisted Instruction on Problem Solving with Equations to Enhance Critical Thinking Skills of the Fifth Grade Students
P Paengtip, S Paengtip, P Dermrach
Journal of Physics: Conference Series 1835 (1), 012072, 2021
2021
สภาพ การ จัด ประสบการณ์ เรียน รู้ สำหรับ เด็ก ปฐมวัย ที่ ใช้ ภาษา ไทย เป็น ภาษา ที่ สอง และ แนวทาง ใน การ พัฒนา สื่อ ประสม สอง ภาษา: กรณี ศึกษา จังหวัด นราธิวาส
มู นี เร๊าะ ผดุง, สุร ชัย สุข สกุลชัย, วิ รา พรรณ แก้ว ประพันธ์, สิริ พร ศร เรือง, ...
วารสาร มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา 8 (1), 31-39, 2013
2013
ความ พร้อม ของ อาจารย์ และ นักศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา
ศิริชัย นาม บุรี, มู นี เร๊าะ ผดุง, จันทนา มี ชัยชนะ
ผล งาน วิจัย, 2009
2009
Learning Object: สื่อ ดิจิตอล ที่ ช่วย ให้ การ เรียน การ สอน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ง่าย ขึ้น
มู นี เร๊าะ ผดุง
วารสาร วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี, 2007
2007
The Study of the Readiness for Entering the ASEAN Community of Undergraduate Students
P Dermrach, M Phadung, C Meechaichana, E Meechai, AM Yusof
The International Academic Forum, 0
Artike||| CR| EMS 2018
A Maria
A Design and Effects of a Mobile App for Language Learning: Stakeholder Perspectives
M Phadung, P Dermrach, N Rattanachai
Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 0
Identification of Chemical Basic Cognitive Ability and Learning Styles as References for Chemical Learning Optimization
A Winarti, A Almubarak
การ ศึกษา ความ พร้อม ใน การ เข้า สู่ ประชาคม อาเซียน ของ นักศึกษา ระดับ ปริญญา ตรี: กรณี ศึกษา นักศึกษา สาขา คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา และ มหาวิทยาลัย มาเลเซีย เก อ ลัน ตัน
แพรว ศรี เดิม ราช, มู นี เร๊าะ ผดุง, จันทนา มี ชัยชนะ, เอกภักดิ์ มี ชัย
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา, 0
การ พัฒนา มัลติมีเดีย โมบาย แอ พลิ เค ชั่ น เพื่อ การ เรียน รู้ วิชา ภาษา ไทย สำหรับ นักเรียน ใน สาม จังหวัด ชายแดน ภาค ใต้
มู นี เร๊าะ ผดุง, นันท นา รัตน ชัย, แพรว ศรี เดิม ราช
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา, 0
การนำ เสนอ รูป แบบ การ เรียน การ สอน บน เว็บ ตาม แนวคิด คอน สต รั คติ วิ ส ต์ โดย ใช้ แฟ้ม สะสม งาน อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ พัฒนา ความ คิด สร้างสรรค์ ของ นิสิต ปริญญา บัณฑิต สาขา วิชา สังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ …
ป วีณา สุจริต ธนารักษ์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 0
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–13