ติดตาม
Naratorn Saiseng
Naratorn Saiseng
Lecturer of Geography at Social Studies Program, Faculty of Education
ยืนยันอีเมลแล้วที่ bsru.ac.th - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
เงื่อนไข เชิง ปฏิบัติ ของ การ ศึกษา เพื่อ ความ เป็น พลเมือง: การ รับ รู้ และ ปัญหา การ จัดการ เรียน การ สอน วิชา หน้าที่ พลเมือง ใน สถาน ศึกษา เขต กรุงเทพมหานคร
N Saiseng
วารสาร ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย รังสิต 15 (2), 9-28, 2020
2020
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว กรณีศึกษาอุทยานธรณีเย่หลิวประเทศไต้หวัน (Tourism Geography: A case study of Yehliu Geopark, Taiwan)
นราธร สายเส็ง Naratorn Saiseng
Veridian E-Journal Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ …, 2018
2018
ความฝันกับมุมมองเชิงพื้นที่ (Dream and Spatial Perspective)
NS นราธร สายเส็ง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 เรื่อง …, 2017
2017
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านมุมมองเชิงภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
NS นราธร สายเส็ง
Veridian e-Journal ฉบับ ภาษา ไทย สาขา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ ศิลปะ และ ฉบับ …, 2017
2017
พื้นที่กับความทรงจำ (Spatial and Memory)
NS นราธร สายเส็ง
ทีทัศน์วัฒนธรรม 15 (1), 21-41, 2017
2017
พัฒนาการ ของ รถไฟ ไทย กับ การ พัฒนา รถไฟ ความเร็ว สูง ใน อนาคต
อาทิตย์ อิน ธา ระ, เพียร พิทย์ โร จน ปุ ณ ยา, นรา ธร สาย เส็ง
วารสาร มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา 12 (Suppl.), 151-167, 2017
2017
ปฏิสัมพันธ์ทางพื้นที่ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนท้องถิ่นในอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
NS นราธร สายเส็ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, Chiang Mai University, 2013
2013
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–7