ติดตาม
Pitiphum Posawang
Pitiphum Posawang
An instructor in computer science, Vongchavalitkul University. PhD student in Information
ยืนยันอีเมลแล้วที่ vu.ac.th
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Perception-based road traffic congestion classification using neural networks and decision tree
P Posawang, S Phosaard, W Polnigongit, W Pattara-Atikom
Electronic Engineering and Computing Technology, 237-248, 2010
192010
Facebook vs. Moodle: The Learning Effectiveness of Students Exposed to Daily Quizzes on Computer Programming Course
S Phosaard, P Posawang
E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare …, 2011
32011
Method for Image-Based Preliminary Assessment of Car Park for the Disabled and the Elderly Using Convolutional Neural Networks and Transfer Learning
P Hanpinitsak, P Posawang, S Phankaweerat, W Pattara-Atikom
International Conference on Multi-disciplinary Trends in Artificial …, 2022
2022
การ ตรวจ จับ สภาพ พื้น ผิว ถนน ที่ ผิด ปกติ โดย ใช้ โครง ข่าย ประสาท เทียม แบบ คอน โว ลู ชัน เชิง ลึก ด้วย เทคนิค การ ถ่าย โอน การ เรียน รู้
P Posawang, S Phosaard, S Niwattanakul, W Pattara-atikom
Information Technology Journal 17 (1), 32-42, 2021
2021
การ จำแนก พฤติกรรม การ ขับขี่ รถ โดยสาร สาธารณะ โดย ใช้ วิธี การ สกัด ข้อความ และ เทคนิค การ เรียน รู้ ของ เครื่อง
สถิตย์ โชค โพธิ์ ส อาด, ปิติ ภูมิ โพ สา วัง
Information Technology Journal 15 (1), 71-80, 2019
2019
Classification of bus stopping prediction using deep artificial neural network on GNSS-based bus tracking data
P Posawang, S Phosaard, W Pattara-atikom
2017
ก้าว สู่ โลก แห่ง การ ระบุ ตำแหน่ง ที่ แม่นยำ: พัฒนาการ ใน ปัจจุบัน และ อนาคต ของ ระบบ ดาวเทียม นำทาง ทั่ว โลก หลาย ระบบ
ปิติ ภูมิ โพ สา วัง, สถิตย์ โชค โพธิ์ ส อาด, วสันต์ ภัทร อธิคม
SCIENCE AND TECHNOLOGY NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL 9 (10), 1-16, 2017
2017
Cellular-Based Location Tracking Using Decision Tree and Neural Networks Techniques
P Pitiphum, K Meesublak, W Pattara-atikom
17th ITS World Congress, 2010
2010
Perception-based road traffic congestion classification using neural networks
P Posawang, S Phosaard, W Pattara-Atikom, W Polnigongit
Proceedings of the World Congress on Engineering 1, 1-3, 2009
2009
The Estimation of Road Traffic Congestion Levels from User Opinion using Neural Network
P Posawang, S Phosaard, W Pattara-Atikom, W Polnigongit
The Sixth International Joint Conference on Computer Science and Software …, 2009
2009
A multimedia-based and time-sensitive interactive web survey for road user opinion on traffic condition
P Posawang, S Phosaard, W Polnigongit, W Pattara-Atikom
2008 5th International Conference on Electrical Engineering/Electronics …, 2008
2008
การ ใช้ งาน ได้ ของ แบบ สำรวจ บน เว็บ สำหรับ ความ คิดเห็น ของ ผู้ ใช้ ถนน ต่อ การ รายงาน การ จราจร
ปิติ ภูมิ โพ สา วัง, สถิตย์ โชค โพธิ์ ส อาด, วีร พง ษ์ พล นิกร กิจ, วสันต์ ภัทร อธิคม
Suranaree Journal of Social Science 2 (2), 19-36, 2008
2008
การ พัฒนา ระบบ รายงาน ระดับ ความ ติด ขัดข้อง ของ การ จราจร ทาง บก โดย ใช้ โครง ข่าย ประสาท เทียม
ปิติ ภูมิ โพ สา วัง
สาขา วิชา เทคโนโลยี สารสนเทศ สำนัก วิชา เทคโนโลยี สังคม มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี สุร นารี, 0
การ ออกแบบ และ พัฒนา ขั้น ตอน วิธี ตรวจ จับ สภาพ พื้น ผิว ถนน ที่ ผิด ปกติ ด้วย เครื่อง รับ รู้ หลาย รูป แบบ ต้นทุน ต่ำ
ปิติ ภูมิ โพ สา วัง
สาขา วิชา เทคโนโลยี สารสนเทศ สำนัก วิชา เทคโนโลยี สังคม มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี สุร นารี, 0
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–14