ติดตาม
sukaroon wongtim
sukaroon wongtim
School of Educational Studies, Sukhothai Thammathirat Open University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ stou.ac.th - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Adaptation, Positive Thinking, and Happiness in Work Performance Affecting Preparation to Enter Elderly Social Society.
N Thadchai, J Suksawat, S Wongtim
Human Behavior, Development & Society 19 (4), 2018
22018
Impact of Covid-19 Pandemic on Professional Quality of Life and Coping Strategy among Nurses in Thailand
S Wongtim, B Siritarungsri
ASEAN Journal of Open and Distance Learning. Special Issue, 14-23, 2020
12020
The effects of using a guidance activities package to develop life skills for coping with emotion and stress of orphan in the Care Corner Orphanage Foundation, Chiang Mai Province
Y Siriai, S Wongtim, N Mekkhachorn
Bulletin of Chiang Mai Associated Medical Sciences 48 (2), 127, 2015
12015
Mentoring in the Times of COVID-19: Lessons on Innovation Curriculum for Caregivers in Thailand
B Siritarungsri, P Boonsawad, S Wongtim, C Suwatthipong
Mentoring in Nursing through Narrative Stories Across the World, 913-923, 2023
2023
ปัจจัย ที่ ทำนาย การ สำเร็จ การ ศึกษา ของ บัณฑิต หลักสูตร ศึกษา ศาสตร บัณฑิต สาขา วิชา ศึกษา ศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธร ร มา ธิ ราช
NN Nakorn, B Prommapun, S Wongtim
STOU Education Journal 15 (2), 176-192, 2022
2022
ผล ของ การ ให้ การ ปรึกษา กลุ่ม แบบ บูร ณา การ เพื่อ พัฒนา ความ เข้มแข็ง ภายใน ตนเอง ของ นักเรียน มัธยมศึกษา ชั้น ปี ที่ 6 โรงเรียน แห่ง หนึ่ง ใน กรุงเทพมหานคร
N Hansuksa, S Wongtim
Ratchaphruek Journal 20 (1), 38-47, 2022
2022
ผล ของ การ ใช้ ชุด กิจกรรม แนะแนว เพื่อ พัฒนา จิตสำนึก การ ให้ บริการ ของ นักเรียน โรงเรียน เดอะ แคร์ การ บริบาล จังหวัด อุบลราชธานี
S Wongsiri, S Wongtim, W Sabaiying
Journal of MCU Nakhondhat 8 (11), 152-162, 2021
2021
ผล ของ การ ให้ การ ปรึกษา กลุ่ม แบบ บูร ณา การ เพื่อ เสริม สร้าง เจตคติ ต่อ ความ ปลอดภัย ใน การ ทำงาน ของ พนักงาน บริษัท แห่ง หนึ่ง
K Promsamlee, S Wongtim
Ratchaphruek Journal 19 (2), 24-33, 2021
2021
การ ศึกษา ทิศทาง การ วิจัย ของ สาขา วิชา ศึกษา ศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธร ร มา ธิ ราช
S Wongtim, V Sangprateeptong, C Phuangsomjit, W Taveegulasub, ...
STOU Education Journal 13 (2), 100-114, 2020
2020
THE DEVELOPMENT OF AN INTEGRATED GROUP COUNSELING MODEL TO ENHANCE PSYCHOLOGICAL HARDINESS OF CHILDREN WITH PHYSICAL DISABILITIES AT A SRI SANGWAN, NONTHABURI PROVINCE, THAILAND
S Wongtim, B Prommapun
INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN COPENHAGEN …, 2019
2019
การ พัฒนา ตัว ชี้ วัด สมรรถนะ หลัก ของ อาจารย์ เพื่อ ส่งเสริม ให้ นักศึกษา สำเร็จ การ ศึกษา ปริญญา โท สาขา วิชา ศึกษา ศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธร ร มา ธิ ราช
B Prommapun, S Wongtim, K Chongcharoen
STOU Education Journal 12 (2), 103-117, 2019
2019
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–11