Navarat Waichompu
Navarat Waichompu
Yala Rajabhat University
Verified email at yru.ac.th
Title
Cited by
Cited by
Year
ความ สำเร็จ ใน การ ดำเนิน งาน ควบคุม โรค ติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ใน ชุมชน ของ อาสา สมัคร สาธารณสุข ประจำ หมู่บ้าน (อ สม.) ใน ประเทศไทย
K Nawsuwan, N Singweratham, N Waichompu, K Chayakul
Princess of Naradhiwas University Journal 12 (3), 195-212, 2020
2020
The correlation between knowledge of influenza and perceived risk of influenza among clients in outpatient department of Yalasiriratthanarak Hospital
T Monsilp, T Khudphab, S Doloh, P Wasinrat, Y Wutikul, P Weerakhachon, ...
Enfermería Clínica 30, 61-63, 2020
2020
รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลัก 3 อ ในโรงเรียนผู้สูงอายุ
นวรัตน์ ไวชมภู สุนีย์ เครานวล รัตติภรณ์ บุญทัศน์ และเดียร์นา แม็ง
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ 7 (2), 1-12, 2020
2020
Factors Affecting Academic Administration Effectiveness of Southern Rajabhat University according to the opinions of teachers
N Waichompu, N Chullasap, K Nawsuwan
WMS Journal of Management 8 (4), 115-124, 2019
2019
การ สังเคราะห์ องค์ประกอบ และ ตัว บ่ง ชี้ การ บริหาร งาน วิชาการ ของ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ใน ภาค ใต้
N Waichompu, N Chullasap, K Nawsuwan
Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences …, 2019
2019
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ตามความคิดเห็นของอาจารย์
นวรัตน์ ไวชมภู,นิรันดร์ จุลทรพัย์ และกิตติพร เนาว์สุวรรณ
WMS Journal of Management Walailak University 8 (4), 115-124, 2019
2019
การสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้ Synthesis of Indicators and Components of Academic Administration of Rajabhat Universities in Southern …
นวรัตน์ ไวชมภู,นิรันดร์ จุลทรพัย์ และกิตติพร เนาว์สุวรรณ
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 (2), 31-47, 2019
2019
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลัก 3 อ Elderly Health Promotion by Three Main Concepts
นวรัตน์ ไวชมภู,รัตติภรณ์ บุญทัศน์ และ นภชา สิงห์วีรธรรม
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ 6 (2), 262-269, 2019
2019
การเรียนรู้แบบเชิงรุก : การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในศตวรรษที่ 21 Active Learning: Problem-Based Learning in the 21st Century
นวรัตน์ ไวชมภู* ดวงใจ เปลี่ยนบำรุง และ กิตติพร เนำว์สุวรรณ
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 14 (1), 149-159, 2018
2018
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้หลักการบริหารยาเสี่ยงสูงงานห้องคลอด สำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา Principles in Administrating High Alert Medication in Labor Room : Development of …
นวรัตน์ ไวชมภู โศรยา นิฮะ, พิมพ์ณัฐชา สุไลมาน, ภาซีน่า บุญลาภ
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ 5 (1), 150-166, 2018
2018
การดูแลระยะรอคลอดด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์:บริบทชายแดนใต้
นวรัตน์ ไวชมภู และศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 (1), 113-127, 2018
2018
ความ ท้าทาย ของ ครู พยาบาล: การ เรียน รู้ แบบ ผสมผสาน (Blended Learning)
N Waichompu, C Jussapalo
EAU Heritage Journal Science and Technology 11 (1), 15-29, 2017
2017
วิถีครองคน: พรหมวิหาร 4 สำหรับผู้บริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 Way of Prolonging People: The 4 Sublime States of Mind for the Educational Administrators in the 21st Century
นวรัตน์ ไวชมภู รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ฉบับมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 (1), 105-113, 2017
2017
การเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 ของอาจารย์พยาบาล Change to Professional Learning Community in the 21st Century of Nursing Instructors
นวรัตน์ ไวชมภู และ สุจิตรา จรจิตร
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ 4 (ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 12560 …, 2017
2017
ความ สำเร็จ ลด ความ อ้วน ด้วย 3 อ
ปภาสินี แซ่ติ๋ว, นวรัตน์ ไวชมภู
วารสาร พยาบาล ทหาร บก (Journal of The Royal Thai Army Nurses) 18 (suppl.), 9-16, 2017
2017
ความ ท้าทาย ของ ครู พยาบาล: Teach Less, Learn More แห่ง ศตวรรษ ที่ 21
นวรัตน์ ไวชมภู และสุจิตรา จรจิตร
วารสาร มหาวิทยาลัย นราธิวาส ราช นครินทร์ สาขา มนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ 3 (2), 73-81, 2016
2016
Reproductive Health among Bagoebadae Muslim Women: Cervical Cancer Care การดูแลสุขภาพหญิงเจริญพันธุ์ในชุมชนบาโงยบาแด : กรณีศึกษามะเร็งปากมดลูก
นริศรา ตันหยงดาลอ โศรยา นิฮะ, บูรณ์คณัส จันทรศิริพุทธ, นวรัตน์ ไวชมภู, สิรินภร ศุกรวรรณ
Istanbul 15th International Conference on Business, Economics, Social …, 2016
2016
พฤติกรรมการบริหารยากระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูกตามหลักการบริหารยา 7 ขั้นตอน ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา Drug Administration Behaviors: the Uterus-contraction Drug-induced …
นวรัตน์ ไวชมภู บูรณ์คณัส จันทรศิริพุทธ พิมพ์ณัฐชา สุไลมาน และภาซีน่า บุญลาภ
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ 3 (2), 165-178, 2016
2016
การ พัฒนา รูป แบบ การ วางแผน จำหน่าย หญิง ตั้ง ครรภ์ ที่ เจ็บ ครรภ์ คลอด ก่อน กำหนด
นวรัตน์ ไวชมภู, อาภรณ์ คงช่วย
วารสาร เครือ ข่าย วิทยาลัย พยาบาล และ การ สาธารณสุข ภาค ใต้ (The Southern College …, 2015
2015
ผลโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดต่อการกลับเข้ารักษาซ้ำ งานห้องคลอด โรงพยาบาลยะลา
อาภรณ์ คงช่วย นวรัตน์ ไวชมภู, โศรยา นิฮะ
Multidisplinary on Cultural Diversity Towards the ASEAN Community, 225-246 …, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20