ติดตาม
Tanapon Tantisripreecha
Tanapon Tantisripreecha
ยืนยันอีเมลแล้วที่ mahidol.ac.th
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Stock market movement prediction using LDA-online learning model
T Tantisripreecha, N Soonthomphisaj
2018 19th IEEE/ACIS International Conference on Software Engineering …, 2018
52018
Creating rules using abduction for legal reasoning by logic programming
T Tantisripreecha, N Soonthornphisaj
Business Information Systems Workshops: BIS 2011 International Workshops and …, 2011
32011
A novel term weighting scheme for imbalanced text classification
T Tantisripreecha, N Soonthornphisaj
Informatica 46 (2), 2022
22022
LASTC: Legal Advisory System for Thai Cheque Law
T Tantisripreecha, N Soonthornphisaj
New Perspectives in Information Systems and Technologies, Volume 1, 503-512, 2014
22014
Legal reasoning engine for civil court procedure
T Tantisripreecha, K Satoh, N Soonthornphisaj
Intelligent Computing Methodologies: 10th International Conference, ICIC …, 2014
22014
Supreme court sentences retrieval using thai law ontology
T Tantisripreecha, N Soonthornphisaj
Intelligent Control and Computer Engineering, 177-189, 2011
22011
A study of Thai succession law ontology on supreme court sentences retrieval
T Tantisripreecha, N Soonthornphisaj
Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer …, 2010
22010
LegalEX: An expert system for law firm
T Tantisripreecha, N Soonthornphisaj
Intelligent Decision Technologies 10 (3), 315-328, 2016
12016
A Study and Development of Fact Handling in Legal Expert System
T Tantisripreecha, N Soonthornphisaj
วารสาร วิชาการ พระจอมเกล้า พระนครเหนือ 27 (3), 523-534, 2017
2017
Data Mining and Machine Learning 123 Evaluation of Embedded Systems for Automotive Image Processing Trung Tin Duong, Jung Hwan Seo, Thi Dinh Tran, Jin Young Byun, Jae Wook Jeon …
N Soonthornphisaj, T Sira-aksorn, P Suksankawanich, T Tantisripreecha, ...
ขัน ตอน วิธี การ ขยาย คํา ค้น สํา ห รับ การ ค้น คืน คํา พิพากษา ศาลฎีกา ด้วย ออ น โท โล ยี Query Expansion Algorithm for Supreme Court Sentences Retrieval using Ontology
T Tantisripreecha, N Soonthornphisaj
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–11