ติดตาม
สุเมตตา ประสาทแก้ว
สุเมตตา ประสาทแก้ว
Yala Rajabhat University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ yru.ac.th - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
The study of fisherman's culture: a case studyof Kolek's color design in Pattani
สุเมตตา ประสาทแก้ว
การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 …, 2021
2021
การศึกษาสำนวนในงานเขียนของฐิตินาถ ณ พัทลุง เรื่องเข็มทิศชีวิต
สุเมตตา ประสาทแก้ว
การประชมุวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 1588-1593, 2019
2019
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ทีปรากฏในใบเซียมซีของจังหวัดนครศรีธรรมราช
สุเมตตา ประสาทแก้ว
การประชมุวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 1570-1577, 2019
2019
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–3