ติดตาม
Yuwadee Trongtokit
Yuwadee Trongtokit
Instructor at Pibulsongkram Rajabhat University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ psru.ac.th - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Comparative repellency of 38 essential oils against mosquito bites
Y Trongtokit, Y Rongsriyam, N Komalamisra, C Apiwathnasorn
Phytotherapy Research: An International Journal Devoted to Pharmacological …, 2005
6012005
Screening for larvicidal activity in some Thai plants against four mosquito vector species
N Komalamisra, Y Trongtokit, Y Rongsriyam, C Apiwathnasorn
Southeast Asian journal of tropical medicine and public health 36 (6), 1412, 2005
3082005
Development and application of a simple colorimetric assay reveals widespread distribution of sodium channel mutations in Thai populations of Aedes aegypti
S Rajatileka, WC Black IV, K Saavedra-Rodriguez, Y Trongtokit, ...
Acta tropica 108 (1), 54-57, 2008
872008
Efficacy of repellent products against caged and free flying Anopheles stephensi mosquitoes
Y Trongtokit, CF Curtis, Y Rongsriyam
Southeast Asian journal of tropical medicine and public health 36 (6), 1423, 2005
802005
Laboratory and field trial of developing medicinal local Thai plant products against four species of mosquito vectors
Y Trongtokit, Y Rongsriyam, N Komalamisra, P Krisadaphong, ...
Southeast Asian journal of tropical medicine and public health 35, 325-333, 2004
762004
A cluster-randomized trial of insecticide-treated curtains for dengue vector control in Thailand
A Lenhart, Y Trongtokit, N Alexander, C Apiwathnasorn, W Satimai, ...
The American journal of tropical medicine and hygiene 88 (2), 254, 2013
542013
Coverage-dependent effect of insecticide-treated curtains for dengue control in Thailand
V Vanlerberghe, Y Trongtokit, S Jirarojwatana, R Jirarojwatana, A Lenhart, ...
The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 89 (1), 93, 2013
442013
Formulation of tablets from the crude extract of Rhinacanthus nasutus (Thai local plant) against Aedes aegypti and Culex quinquefasciatus larvae: a preliminary study
Y Rongsriyam, Y Trongtokit, N Komalamisra, N Sinchaipanich, ...
Southeast Asian J Trop Med Public Health 37 (2), 265-271, 2006
402006
Determinants of uptake, short-term and continued use of insecticide-treated curtains and jars covers foe dengue control
V Vanlerberghe, E Villegas, S Jirarojwatana, N Santana, Y Trongtorkit, ...
Trop Med Int Health 16 (2), 162 - 173, 2011
362011
Residual insecticidal activity of long‐lasting deltamethrin‐treated curtains after 1 year of household use for dengue control
V Vanlerberghe, Y Trongtokit, L Cremonini, S Jirarojwatana, ...
Tropical Medicine & International Health 15 (9), 1067-1071, 2010
312010
Effect of crude extract of Solanum xanthocarpum against snails and mosquito larvae
T Changbunjong, W Wongwit, S Leemingsawat, Y Tongtokit Y, V Deesin
Southeast Asian J Trop Med Public Health 41 (2), 320-325, 2010
292010
Insecticide susceptibility of mosquitoes invading tsunami-affected areas of Thailand.
N Komalamisra, Y Trongtokit, K Palakul, S Prummongkol, Y Samung, ...
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 37, 118-122, 2006
172006
Plant extracts in prevention of mosquito attacks.
Y Trongtokit, P Burivong, S Moore, N Hill, CF Curtis
42008
Promising insecticidal activity of thai phytochemical plants for control mosquito vectors of diseases
Y Trongtokit
Mahidol University, 2004
22004
Repellent activity of products containing deet, hipc, pmd and plant essential oils against coastal species of mosquito in phang-nga naval base, tsunami affected area
K Palakul, Y Trongtokit, N Komalamisra, S Prommongkol, Y Samung, ...
12015
CLUSTER RANDOMIZED TRIALS OF INSECTICIDE TREATED MATERIALS (ITMS) FOR DENGUE VECTOR CONTROL IN LATIN AMERICA AND SOUTHEAST ASIA
A Lenhart, C Elena Castillo, Y Trongtokit, E Villegas, C Apiwathnasorn, ...
American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 83 (5), 138-138, 2010
12010
Efficacy of water dispersible granule formulation of Bacillus thuringiensis israelensis (VectoBac WDG) and Bacillus sphaericus (Vectolex WDG) to control Culex sitiens in …
Y TRONGTOKIT
The Joint International Tropical Medicine Meeting, Bangkok, Thailand 30 Nov …, 2005
12005
ผลของการให้ความรู้โรคไข้เลือดออกร่วมกับการประเมินความชุกลูกน้ำยุงลายต่อพฤติกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนและค่าดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลายในตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
นิโลบล ฉ่ำแสง วิรัชฎากร ปรารมถ์ จิตศิริน ลายลักษณ์ มนตรา ศรีษะแย้ม ชาญยุทธ แสนยากุล จีรศักดิ์ ...
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ยุค 4.0 …, 2017
2017
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
สุกัลยา ทองศรี อ้อมใจ ซ้อนเพชร ณัฐฐา คำอาบ และ ยุวดี ตรงต่อกิจ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 …, 2017
2017
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
กัลยา วื่อปรัชญากุล ธารินี ทับทิม ชาญยุทธ แสนยากุล และ ยุวดี ตรงต่อกิจ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลวิจัยรั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 Thailand 4 …, 2017
2017
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–20