ติดตาม
Areerug Mejang
Areerug Mejang
Assistant Professor, Sukhothai Thammathirat Open University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ stou.ac.th
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
The development of an English reading strategy instruction model based on collaborative learning principles for enhancing reading learning outcomes of university students
A Mejang
Unpublished doctoral dissertation, Chulalongkorn University, Thailand, 2004
152004
The Impacts of a Face-to-Face Training in Combination with Line Application and Professional Learning Communities on English Teacher Development.
A Mejang, W Suksawas
English Language Teaching 14 (4), 25-33, 2021
72021
Analisis Tingkat Kematangan (Maturity Levels) Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Badung
IGU Darmapramita, I Salain, M Nadiasa
Jurnal Spektran 3 (2), 2015
52015
Integrating project-based learning in an English for academic purposes course: a case study of Thai medical Students
A Mejang
Suranaree Journal of Social Science 2 (2), 1-18, 2008
32008
Guidelines for Developing Provision of Additional English Courses: A Case Study of Schools under the Secondary Educational Service Area Office, Nonthaburi.
A Mejang, W Suksawas
Journal of Education and Learning 12 (2), 156-169, 2023
2023
Evaluation and Analysis of Lesson Plans for Teaching English Reading Skills
A Mejang
STOU Education Journal 15 (2), 208-224, 2022
2022
Putting PIRLS to Use in Classrooms Across the Globe Evidence-Based Contributions for Teaching Reading Comprehension in a Multilingual Context
A Mejang
STOU Education Journal 15 (2), 240-245, 2022
2022
ผล การ สอน ภาษา อังกฤษ แบบ บูร ณา การ ทักษะ ที่ มี ต่อ ความ สามารถ ใน ทักษะ ฟัง-พูด และ เจตคติ ต่อ การ เรียน ของ นักศึกษา ชั้น ปี ที่ 1 มหาวิทยาลัย ราชภัฏ อุบลราชธานี
W Buranakitpinyo, A Mejang, S Yiemkuntitavorn
STOU Education Journal 14 (2), 90-104, 2021
2021
ผล การ ใช้ ภาพยนตร์ สั้น ที่ มี ต่อ ความ สามารถ ใน การ เขียน ย่อหน้า ภาษา อังกฤษ และ ความ พึง พอใจ ที่ มี ต่อ การ เรียน ของ นักเรียน ชั้น มัธยมศึกษา ปี ที่ 4 ใน โรงเรียน สังกัด สำนักงาน เขต พื้นที่ การ ศึกษา …
B Wipula, A Mejang, S Yiamkuntitavorn
STOU Education Journal 14 (1), 60-73, 2021
2021
การ ประยุกต์ ใช้ การ ประเมิน ตนเอง และ การ สะท้อน คิด เพื่อ พัฒนา คุณภาพ แผนการ จัดการ เรียน รู้ ของ ครู ผู้ สอน ภาษา อังกฤษ
A Mejang, W Suksawas
Journal of Education Studies 49 (3), 1-12, 2021
2021
ผล ของ การ สอน อ่าน ภาษา อังกฤษ ตาม แบบ บูร ณา การ ของ เม อ ร์ ด็ อ ค (MIA) ที่ มี ต่อ ความ เข้าใจ ใน การ อ่าน และ ความ พึง พอใจ ใน การ เรียน ของ นักเรียน ชั้น มัธยมศึกษา ปี ที่ 4 โรงเรียน ห้วยยอด …
S Pethkong, A Mejang, S Yiemkuntitavorn
STOU Education Journal 13 (1), 69-82, 2020
2020
การ พัฒนา ชุด ฝึก อบรม ผ่าน เว็บ เรื่อง การ สอน กลวิธี การ อ่าน สำหรับ ครู ผู้ สอน ภาษา อังกฤษ ระดับ มัธยมศึกษา
A Mejang
STOU Education Journal 13 (1), 1-14, 2020
2020
การ ประเมิน หลักสูตร ศึกษา ศาสตร มหาบัณฑิต แขนง วิชา หลักสูตร และ การ สอน หลักสูตร ปรับปรุง พ. ศ. 2556 สาขา วิชา ศึกษา ศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธรรม ธิ ราช
D Jumpatong, WIN Ayudhaya, P Mayukhachot, SA Konglok, A Sumrum, ...
STOU Education Journal 12 (2), 178-191, 2019
2019
เหลียวหลัง แล หน้า การ สอน ภาษา อังกฤษ
อารี รักษ์ มี แจ้ง
JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY 14 (3), 131-134, 2012
2012
การ พัฒนา หลักสูตร ฝึก อบรม เชิง ปฏิบัติการ การ สอน อ่าน ออกเสียง ภาษา อังกฤษ สำหรับ ครู ผู้ สอน ใน ระดับ ช่วง ชั้น ที่ 2
กนก วรรณ อินทร สูต, อารี รักษ์ มี แจ้ง, บัณฑิต ฉัตร วิโรจน์
The Golden Teak: Humanity and Social Science Journal 15 (1), 166-180, 2009
2009
การ พัฒนา ชุด ฝึก อบรม ผ่าน เว็บ เรื่อง การ สอน ภาษา อังกฤษ แบบ บูร ณา การ ทักษะ สา ห รับ ครู ผู้ สอน ภาษา อังกฤษ ระดับ มัธยมศึกษา THE DEVELOPMENT OF A WEB-BASED TRAINING PACKAGE ON INTEGRATED …
A Mejang
การ พัฒนา หลักสูตร ที่ เน้น กระบวนการ เรียน รู้ โดย การ ทา โครง งาน เพื่อ ส่งเสริม ทักษะ ภาษา อังกฤษ สา ห รับ นักเรียน ชั้น มัธยมศึกษา ปี ที่ 3 The Development of a Curriculum Emphasizing on Project …
C Yarana, A Mejang, W Kaewurai, A Wattanatorn
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–17