ติดตาม
Piyada Wachirawongsakorn
Piyada Wachirawongsakorn
Instructor at Pibulsongkram Rajabhat University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ psru.ac.th - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Effects of crosslinking degree of poly (vinyl alcohol) hydrogel in aqueous solution: kinetics and mechanism of copper (II) adsorption
T Jamnongkan, A Wattanakornsiri, P Wachirawongsakorn, S Kaewpirom
Polymer bulletin 71, 1081-1100, 2014
412014
Health risk assessment via consumption of Pb and Cd contaminated vegetables collected from fresh markets in the lower north of Thailand
P Wachirawongsakorn
Human and ecological risk assessment: an international journal 22 (3), 611-622, 2016
242016
Green adsorbents for copper (II) biosorption from waste aqueous solution based on hydrogel-beads of biomaterials
T Jamnongkan, R Mongkholrattanasit, A Wattanakornsiri, ...
South African Journal of Chemical Engineering 35, 14-22, 2021
172021
Assessment of heavy metal distribution in soil and groundwater surrounding municipal solid waste dumpsite in Nai Muang Sub-district Administrative Organization, Amphur Phichai …
P Wachirawongsakorn
NU. International Journal of Science 10 (1), 18-29, 2013
92013
Removal of cyanide-contaminated water by vetiver grasses
P Wachirawongsakorn, T Jamnongkan, MT Latif
Modern Applied Science 9 (13), 252-62, 2015
82015
การ ประเมิน ความ ปลอดภัย ของ พันธุ์ ข้าว ผ่าน การ สะสม โลหะ หนัก ทาง ชีวภาพ ภาย ใต้ สภาวะ การ ปลูก แบบ ใช้ สาร เคมี ทาง การเกษตร ใน พื้นที่ จังหวัด พิษณุโลก
P Wachirawongsakorn, T Jamnongkan, N Deetae
Life Sciences and Environment Journal 25 (1), 25-40, 2024
2024
ความ รู้ พฤติกรรม และ ความ ตระหนัก ของ เกษตรกร ผู้ ปลูก ข้าว ใน การ ใช้ สาร เคมี ทาง การเกษตร ใน จังหวัด พิษณุโลก
T Khamjing, P Wachirawongsakorn
PSRU Journal of Science and Technology 8 (3), 1-19, 2023
2023
การ ประเมิน การ ป น เปื้อน โลหะ หนัก ใน น้ำ สำหรับ ใช้ ใน นา ข้าวของ จังหวัด พิษณุโลก
P Wachirawongsakorn, T Jamnongkan
Life Sciences and Environment Journal 24 (2), 309-326, 2023
2023
การ ประเมิน การ ป น เปื้อน และ ศักยภาพ การ สะสม ทาง ชีวภาพ ของ โลหะ หนัก ใน ส้ม โอ ใน พื้นที่ ตำบล โพธิ์ประทับช้าง อำเภอ โพธิ์ประทับช้าง จังหวัด พิจิตร
S Phiromchom, S Junrak, P Wachirawongsakorn
Life Sciences and Environment Journal 23 (2), 393-408, 2022
2022
ความ รู้ ทัศนคติ และ ปัจจัย ที่ มี ผล ต่อ การ ตัดสินใจ ใน การ ผลิต ข้าว อินทรีย์ ของ ชาวนา ใน จังหวัด พิษณุโลก
P Wachirawongsakorn, T Jamnongkarn
Rajabhat Chiang Mai Research Journal 23 (2), 190-209, 2022
2022
การ ประเมิน คุณภาพ ดิน ของ สวน ส้ม โอ ใน ตำบล โพธิ์ประทับช้าง อำเภอ โพธิ์ประทับช้าง จังหวัด พิจิตร
P Thipphawan, P Wachirawongsakorn
PSRU Journal of Science and Technology 7 (2), 73-88, 2022
2022
การ ป น เปื้อน โลหะ หนัก ใน ดิน ของ พื้นที่ ผลิต ผัก เศรษฐกิจ ใน จังหวัด พิษณุโลก
P Tamdee, P Wachirawongsakorn
PSRU Journal of Science and Technology 6 (2), 98-108, 2021
2021
การ ประเมิน การ ป น เปื้อน โลหะ หนัก บาง ชนิด ใน ดิน นา ข้าวของ จังหวัด สุโขทัย
N Thaysnit, P Wachirawongsakorn
PSRU Journal of Science and Technology 6 (1), 99-108, 2021
2021
การ ประเมิน ปริมาณ โลหะ หนัก ที่ ป น เปื้อน ใน ผัก เศรษฐกิจ: กรณี ศึกษา ใน ตำบล บึง พระ อำเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก
S Jinta, P Wachirawongsakorn
PSRU Journal of Science and Technology 6 (1), 28-38, 2021
2021
การ ประเมิน ความ ปลอดภัย จาก การ สะสม แคดเมียม ของ มะม่วง ส่ง ออก ใน จังหวัด พิษณุโลก
P Wachirawongsakorn, T Ninsonti, M Aykam, K Phueakchaona, ...
Thai Journal of Toxicology 36 (1), 1-17, 2021
2021
Removal of Lead Contaminated Synthetic Wastewater by Ceramic Sludge Treated with Black Rice Husk
S Noinumsai, W Sri-in, P Wachirawongsakorn
Burapha Science Journal, 1130-1142, 2019
2019
การ ประเมิน ผล กระทบ ทาง สิ่งแวดล้อม และ คุณภาพ ชีวิต ของ ชุมชน โดย รอบ สถาน ที่ ฝัง ก ลบ ขยะ มูลฝอย: กรณี ศึกษา ตำบล ท่า โพธิ์ อำเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก
S Noinumsai, D Sangkam, P Wachirawongsakorn
Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences …, 2019
2019
การ ประเมิน ผล กระทบ ทาง สุขภาพ ของ ชุมชน ที่ อยู่ รอบ สถาน ที่ ฝัง ก ลบ มูลฝอย เทศบาล เมือง สุโขทัย ธานี จังหวัด สุโขทัย
ปิยะ ดา วชิระ วงศกร, พัชรา ภร ณ์ วง ทวี, สุภา วดี น้อย น้ำ ใส
วารสาร การ พัฒนา ชุมชน และ คุณภาพ ชีวิต 6 (2), 376-402, 2018
2018
การ ประเมิน พื้นที่ ที่ เหมาะสม สำหรับ สถาน ที่ ฝัง ก ลบ ขยะ มูลฝอย แบบ ถูก หลัก สุขาภิบาล ใน จังหวัด อุตรดิตถ์ โดย ใช้ ระบบ สารสนเทศ ภูมิศาสตร์
S Noinumsai, P Wachirawongsakorn
Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) 25 (3), 77-88, 2017
2017
การประเมินการจัดการความเป็นโรงเรียนสีเขียวในจังหวัดพิษณุโลก
ปิยะดา วชิระวงศกร, วิภาภรณ์ สุดนุ่ม
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 4 (3), 349-359, 2016
2016
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–20