ติดตาม
Prapawis Panassupsuk
Prapawis Panassupsuk
Lecturers of communication and digital media. Bansomdejchaopraya Rajabhat University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ bsru.ac.th - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของสถาบันอุดมศึกษาผ่านการบริการวิชาการ กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระช้าขาว
รศ.ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข , พัชนี แสนไชย , ผศ.อารยา วาตะ ดร.วิสิทธิ์ ...
การประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4, 279-287, 2020
2020
การพัฒนาการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ โดยการประยุกต์หลักทฤษฎีร่วมกับการสอนปฏิบัติการ กรณีศึกษา บทเรียนหลักการออกแบบด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator
ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 9-20, 2018
2018
บทบาทผู้สอนระดับอุดมศึกษากับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในศาสตร์ด้านการสื่อสาร
ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข
การประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรูก ครั้งที่ 6, 103-112, 2018
2018
การสื่อสารภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรและตราสินค้า กรณีศึกษา : แบรนด์หัวเว่ย (HUAWEI) กับการเจตนาใช้ชิ้นส่วนไม่ตรงกับการโฆษณา
ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 46-55, 2017
2017
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–4