ติดตาม
nuanjid chaowakeratipong
nuanjid chaowakeratipong
School of Educational Studies, Sukhothai Thammathirat Open University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ stou.ac.th - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
การ เขียน แผนการ จัดการ เรียน รู้ ใน การ จัดการ เรียน การ สอน วิชา วิทยาศาสตร์
นวล จิตต์ เชา ว กีรติ พงศ์
Veridian E-Journal, Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and …, 2017
2017
การ พัฒนา แบบ ฝึก การ เขียน แผนการ จัดการ เรียน รู้ วิชา วิทยาศาสตร์ สำหรับ ครู วิชาเอก วิทยาศาสตร์
นวล จิตต์ เชา ว กีรติ พงศ์
Veridian E-Journal, Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and …, 2017
2017
การ พัฒนา แบบ ฝึก การ เขียน แผนการ จัดการ เรียน รู้ วิชา วิทยาศาสตร์ สำหรับ ครู วิชาเอก วิทยาศาสตร์
นวล จิตต์ เชา ว กีรติ พงศ์
Veridian E-Journal, Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and …, 2016
2016
การ จัดการ เรียน การ สอน วิทยาศาสตร์ เพื่อ ส่งเสริม ทักษะ ความ คิด สร้างสรรค์
เอก ภูมิ จันทร ขันตี
วารสาร วิจัย และ พัฒนา มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สวนสุนันทา 8 (1), 2016
2016
การ พัฒนา รูป แบบ การ เรียน การ สอน วิชา วิทยาศาสตร์ ที่ ส่งเสริม จิต 5 ลักษณะ เพื่อ อนาคต สำหรับ นักเรียน ชั้น มัธยมศึกษา ปี ที่ 1
ว ริ ศ นั น ท์ เดช ปาน ประสงค์, ทวี ศักดิ์ จินดา นุ รักษ์, นวล จิตต์ เชา ว กีรติ พงศ์, ...
Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University 9 (19), 40-50, 2015
2015
ผล การ ใช้ วิธี การ จัดการ เรียน รู้ แบบ ซิป ปา ที่ มี ต่อ ผล สัมฤทธิ์ ทางการ เรียน และ ความ คิด สร้างสรรค์ ทาง วิทยาศาสตร์ ของ นักเรียน ชั้น มัธยมศึกษา ปี ที่ 1 ใน กลุ่ม โรงเรียน ไผ่ ศรี ทอง จังหวัด สิงห์บุรี
ซา ยู ตี อับ ดุล รา ฮิ ม, ดวง เดือน พิ น สุ วร ร ณ์, นวล จิตต์ เชา ว กีรติ พงศ์
วารสาร ศึกษา ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ทักษิณ 14 (2), 155-171, 2014
2014
การนำ เสนอ รูป แบบ เสริม สร้าง ทักษะ การ คิด ขั้น สูง ของ นิสิต นักศึกษา ครู ระดับ ปริญญา ตรี สำหรับ หลักสูตร ครุ ศึกษา: รายงาน ผล การ วิจัย
ทิศ นา แขม มณี, พิ ม พันธ์ เดชะ คุปต์, ชนา ธิ ป พร กุล, นวล จิตต์ เชา ว กีรติ พงศ์, ...
คณะ ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 0
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–7