ติดตาม
วิกรม ศุขธณี
วิกรม ศุขธณี
Bansomdejchaopraya Rajabhat University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ bsru.ac.th
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
การเตรียมความพร้อมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต/ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาสู่การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
วิกรม ศุขธณี
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 253-266, 2002
2002
อนาคต ภาพ หลักสูตร พลศึกษา ระดับ อุดมศึกษา ไทย เพื่อ เข้า สู่ ประชาคม อาเซียน
วิกรม ศุ ข ธ ณี
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 0
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–2