ติดตาม
Taweewat Watthanakuljaroen
Taweewat Watthanakuljaroen
School of Educational Studies, Sukhothai Thammathirat Open University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ stou.ac.th - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Development of Distance Training Packages on Information Communications and Technology used in Distance Education
T Watthanakuljaroen
Veridian E-Journal, Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and …, 2014
12014
การ พัฒนา เว็บไซต์ สาขา วิชา ศึกษา ศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธร ร มา ธิ ราช
K Chongcharoen, S Limpisathian, T Watthanakuljaroen, W Makkasman, ...
STOU Education Journal 14 (2), 46-58, 2021
2021
ปัจจัย โดย รวม ที่ มี ผล ต่อ การ ใช้ หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ ของ นักศึกษา ระดับ บัณฑิต ศึกษา ด้าน มนุษยศาสตร์ ใน สถาบัน อุดมศึกษา ของ รัฐ
K Boonprasert, N Wipawin, T Watthanakuljaroen, S Chuenchom
TLA Research Journal 14 (1), 62-81, 2021
2021
การ พัฒนา หนังสือ เทคโนโลยี ความ จริง เสมือน วิชา ชีววิทยา เรื่อง ความ หลากหลาย ทาง ชีวภาพ สำหรับ นักเรียน ชั้น มัธยมศึกษา ปี ที่ 6 โรงเรียน ใน สังกัด สำนักงาน เขต พื้นที่ การ ศึกษา มัธยมศึกษา เขต 8
K Viwatrungrueangdee, S Sungsunanun, T Watthanakuljaroen
STOU Education Journal 13 (2), 30-42, 2020
2020
การ พัฒนา แอ ป พลิ เค ชัน บน ระบบ ปฏิบัติการ แอ น ด รอย ด์ เรื่อง พื้นฐาน การ สื่อสาร ข้อมูล และ เครือ ข่าย คอมพิวเตอร์ สำหรับ นักเรียน ชั้น ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้น สูง วิทยาลัย อาชีวศึกษา สุพรรณบุรี
W Kaewroung, T Watthanakuljaroen, V Topothai, S Sopeerak
STOU Education Journal 13 (2), 43-57, 2020
2020
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายสำหรับครู เรื่อง การผลิตบทเรียนผ่านเฟซบุ๊ก เพื่อเป็นแหล่งความรู้เสริมสำหรับนักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
Veridian E-Journal, Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and …, 2019
2019
วัน นี้ และ ก้าว ต่อ ไป ของ ศึกษา ศาสตร์ ม ส ธ.
ทวี วั ฒ น์ วัฒน กุล เจริญ
STOU Education Journal 11 (2), 19-30, 2018
2018
แบบ จำลอง ศูนย์ การ เรียน รู้ โรค ไม่ ติดต่อ เรื้อรัง สำหรับ โรง พยาบาล ระดับ จังหวัด
นิ รัน ด ร์ เชี่ยวชาญ ชัย กุล, ทวี วั ฒ น์ วัฒน กุล เจริญ
Veridian E-Journal, Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and …, 2017
2017
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การสื่อสารการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
Veridian E-Journal 7 (3), 407-423, 2014
2014
การนำ เสนอ รูป แบบ ศูนย์ วิทย บริการ สำหรับ ศูนย์ ศึกษา พระพุทธ ศาสนา วัน อาทิตย์
ทวี วั ฒ น์ วัฒน กุล เจริญ
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 0
การ พั ฒา รูป แบบ การ วัด ประเมิน ตาม สภาพ จริง จาก การ เรียน อิ เล็ก ทรอ นิ ส์ ที่ ใช้ วิธี การ เรียน ตาม สถานการณ์ ที่ ส่ง ผล ต่อ การ รับ รู้ความ สามารถ ของ ตนเอง ของ ผู้ เรียน ใน สถาน ศึกษา ระดับ อุดมศึกษา
ทวี วั ฒ น์ วัฒน กุล เจริญ, 2520-
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 0
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–11