ติดตาม
Puttachart Limsiriruengrai
Puttachart Limsiriruengrai
Lecturer of Business English Program, Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ bru.ac.th - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Needs Analysis of Teacher Candidates for TOEIC Preparation Short-Course Instruction at Buriram Rajabhat University
P Lertcharoenwanich, P Limsiriruengrai, P Watcharenwong, C Yenphech
the 2nd National and International Research Conference 2018 (NIRC II 2018 …, 2018
22018
ความ คิดเห็น ของ นักศึกษา สาขา การ บัญชี ชาว ไทย เกี่ยว กับ การ ใช้ โปรแกรม เรียน รู้ คำ ศัพท์ ค วิ ซ เล็ ท
P Limsiriruengrai
Journal of Humanities, Social Sciences, and Arts 3 (1), 24-37, 2022
2022
Strategies online teachers utilize while mitigating burnout at Buriram Rajabhat University
P Limsiriruengrai, J Boontree
Proceedings of 2nd Language, Society and Culture International Conference …, 2021
2021
ความ คิดเห็น ของ นัก แปล ฝึกหัด เกี่ยว กับ คุณสมบัติ ของ นัก แปล ที่ ดี
P Limsiriruengrai
An Online Journal of Education 15 (2), OJED1502037 (14 pages)-OJED1502037 …, 2020
2020
Washback Effect of Direct TOEIC Preparation Class on Students’ Motivation
P Lertcharoenwanich, P Limsiriruengrai
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 11 (1), 304-316, 2020
2020
ดิจิทัลสื่อสารการตลาด
วงศ์ปรเมษฐ์, ดรัสวิน, ลิ้มศิริเรืองไร, พุทธชาด
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ บุรีรัมย์, 2019
2019
แนวทางในการพัฒนานวัตกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสําหรับบุคลากรการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร
วารสารมนุษยสังคมศิลปาสาร (Journal of Humanities, Social Sciences, and Arts) 1 …, 2019
2019
Development of Innovation on Tourism English Communication for Silk Village Tourism Personnel to Enhance Tourism in Sai Yao Community Silk Village, Thalunglek Sub district …
P Limsiriruengrai, P Lertcharoenwanich, W Rattanawaropa
Proceeding The 7th National and International Conference (CASNIC 2019), Khon …, 2019
2019
Guidelines for Using Videos to Promote Student’s Autonomous Learning Attitudes
P Limsiriruengrai, W Rattanawaropas
Limsiriruengrai, P. & Rattanawaropas, W. (2019). Guidelines for Using Videos …, 2019
2019
ความต้องการจำเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร, พัลลภา เลิศเจริญวนิช
http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5418, 2019
2019
พัฒนานวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับบุคลากรการท่องเที่ยวหมู่บ้านไหมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านไหม บ้านชุมชนสายยาว ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร, พัลลภา เลิศเจริญวนิช, วริษฐา รัตนวโรภาส
http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5419, 2019
2019
โวหารภาพพจน์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในโฆษณาโรงแรม กรณีศึกษาโรงแรมเครืออมารี
สมยงค์ โสมอินทร์, พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร
Proceedings การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติครั้งที่ 11 ถักทองานวิจัยท้องถิ่น …, 2019
2019
ความต้องการจำเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร, พัลลภา เลิศเจริญวนิช, ...
Proceedings การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติครั้งที่ 11 ถักทองานวิจัยท้องถิ่น …, 2019
2019
การศึกษาความพึงพอใจและสภาพปัญหาการใช้สื่อโฆษณาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมวัฒนธรรมอีสานใต้บนสื่อสังคมออนไลน์
ดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์, พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร, พัลลภา เลิศเจริญวนิช, ...
Proceedings การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติครั้งที่ 11 ถักทองานวิจัยท้องถิ่น …, 2019
2019
การ วิเคราะห์ ความ ต้องการ ใน รายวิชา ภาษา อังกฤษ สำหรับ อาเซียน โดย ใช้ รูป แบบ การ สอน แบบ มี ผู้ เรียน เป็น ศูนย์กลาง
พุทธชาด ลิ้ม ศิริ เรืองไร
Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University …, 2018
2018
การวิเคราะห์ความต้องการในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียนโดยใช้ รูปแบบการสอนแบบมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 9 (2), 257-271, 2018
2018
การ พัฒนา คู่มือ การ แปล บทคัดย่อ จาก ภาษา ไทย เป็น ภาษา อังกฤษ สำหรับ นักศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏ บุรีรัมย์
พุทธชาด ลิ้ม ศิริ เรืองไร
The Golden Teak: Humanity and Social Science Journal 24 (Special), 12-21, 2018
2018
A Needs Analysis for English Communicative Innovationof Buriram United Megastore Personnel
PLSPW Rattanawaropas, MDE Gates
Proceedings-HUNIC, 1538, 2018
2018
Development of Learner-Centered Instructional Model in the English for ASEAN course for Business English Majors of Buriram Rajabhat University
P Limsiriruengrai
International Conference Researching Language, Culture, and Society (RLCS …, 2018
2018
Effect of TOEIC Short-Course Instruction of Buriram Rajabhat University Language Center on Teacher Candidates
P Lertcharoenwanich, P Limsiriruengrai
International Conference Researching Language, Culture, and Society. (CRLCS …, 2018
2018
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–20