ติดตาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลัก สรรคพงษ์(Wimluk Sankapong)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลัก สรรคพงษ์(Wimluk Sankapong)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ยืนยันอีเมลแล้วที่ bsru.ac.th - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปและความสัมพันธ์ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย) ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลัก สรรคพงษ์
วารสารครุศาสตร์สาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 107-116, 2023
2023
ผล ของ การ จัดการ เรียน การ สอน แบบ ไม่ แบ่งแยก เพศ ที่ มี ต่อ ความ สนใจ ใน การ เลือก ของเล่น ชนิด บ่ง บอก เพศ ผู้ เล่น ของ เด็ก วัย อนุบาล
วิมลัก สรร ค พง ษ์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 0
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–2