ติดตาม
Krailas Mathrmool
Krailas Mathrmool
ไม่รู้จักเครือข่าย
ยืนยันอีเมลแล้วที่ psru.ac.th - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Low temperature fabrication of lead-free KNN-BNT ceramics via the combustion technique
K Mathrmool, A Akkarapongtrakul, S Sukkum, T Bongkarn
Ferroelectrics 458 (1), 136-145, 2014
172014
Low temperature fabrication of lead-free piezoelectric KNLNTS ceramics by the solid state combustion technique
K Mathrmool, T Udeye, T Bongkarn
Ferroelectrics 518 (1), 31-41, 2017
92017
Fabrication of (1-x) Ba (Zr0. 2Ti0. 8) O3-x (Ba0. 7Ca0. 3) TiO3 ceramics saving energy by molten-salt synthetic method
K Mathrmool, N Kumar, R Sumang
Materials Today: Proceedings 5 (7), 14840-14846, 2018
52018
Fabrication of New (Ba0. 97Ca0. 03)(Zr0. 94Sn0. 06) O3 Ceramics by the Combustion Technique
K Mathrmool, N Vittayakorn, T Bongkarn
Ferroelectrics 491 (1), 95-103, 2016
12016
Improvement of phase structure and energy storage properties of [(0.72-x)Bi0.5Na0.5TiO3-0.28SrTiO3-xBaZr0.05Ti0.95O3] lead-free ceramics
P Panpho, N Thongmee, K Mathrmool, M Unruan, N Vitayakorn, ...
Ferroelectrics 601 (1), 119-132, 2022
2022
เครื่องมือตรวจจับความผิดปกติการทํางาน ของหัวใจเบื้องต้นโดยอาศัยความสัมพันธ์ของสัญญาณคลืนไฟฟ้าหัวใจและ สัญญาณคลืนเสียงเชิงกลจากการทํางานของหัวใจ
ปราโมทย์ วาดเขียน วสุ พันไพศาล, ไกรลาส มาตรมูล, ธงชัย มณีชูเกตุ, ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ
EECON-27, หน้า 534-536, 2004
2004
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–6