ติดตาม
Nongnapat Pakaew
Nongnapat Pakaew
ไม่รู้จักเครือข่าย
ยืนยันอีเมลแล้วที่ bsru.ac.th
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็กของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร
ญาณิศา พึ่งเกตุ, ปัญจป์พัชรภร บุญพร้อม และนงค์ณภัส ปาแก้ว
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 (1), 52-64, 2023
2023
การนำ เสนอ แนวทาง การ พัฒนา สมรรถนะ ใน การ จัดการ เรียน การ สอน พลศึกษา ของ ครู ประถม ศึกษา ที่ ไม่มี วุฒิ ทาง พลศึกษา
น ง ค์ ณ ภั ส ปา แก้ว
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 0
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–2