ติดตาม
sasiton
sasiton
Sukhothai Thammathirat Open University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ stou.ac.th
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
The Grading System Guidelines for Open University
SB Sajee Jiraroa
New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences 4 (1 …, 2017
12017
ระบบ การ ตัด เกรด ของ นักศึกษา ระดับ ปริญญา ตรี ที่ เหมาะสม กับ บริบท การ จัดการ ศึกษา ของ มหาวิทยาลัย ใน ระบบ เปิด
ศจี จิ ระ โร, ศศิธร บัว ทอง
ฉบับ ภาษา ไทย สาขา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ ศิลปะ และ ฉบับ International …, 2017
2017
การ วัด และ ประเมิน ทักษะ การ เรียน รู้ ใน ศตวรรษ ที่ 21
ศศิธร บัว ทอง
ฉบับ ภาษา ไทย สาขา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ ศิลปะ และ ฉบับ International …, 2017
2017
การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ศศิธร บัวทอง และ ศจี จิระโร
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 10 (1), 113-125, 2017
2017
รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศศิธร บัวทอง
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 28 (1), 16-30, 2015
2015
Development of Quality Assurance Model for Subject Groups in Basic Education
KW Sasitron Buathong, Suwaporn Semheng, Sunan Somkosum
Research Methodology & Cognitive Science 10 (1), 91-106, 2012
2012
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–6