ติดตาม
Jetsadakon Noin
Jetsadakon Noin
Instructor at Pibulsongkram Rajabhat University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ psru.ac.th - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับพฤติกรรมการควบคุมป้องกันภาวะแทรกซ้อน โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของพระสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนบนประเทศไทย.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เจษฎากร โนอินทร, ปัทมา สุพรรณกุล, ธนัช กนกเทศ, ปราโมทย์ วงค์สวัสดิ์
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 10 (1), 42-52, 2015
2015
Civil Network and Health Development in Community A case study of phu Phiang minor District,Nan province
jetsadakon noin
chiangmai university, 2003
2003
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–2