กูรอซียะห์  ยามิรูเด็ง
กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง
อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Verified email at yru.ac.th
TitleCited byYear
Analisis Tingkat Kematangan (Maturity Levels) Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Badung
IGU Darmapramita, IMAK Salain, M Nadiasa
Jurnal Spektran, 2015
22015
การ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ เนื้อ แผ่น ปรุง ร สอบ แห้ง พร้อม บริโภค
กู รอ ซี ยะ ห์ ยา มิ รู เด็ ง, สุธี วัง เตื อย
วารสาร วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี, 2006
2006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–2