จริยา สุขจันทรา
จริยา สุขจันทรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Verified email at yru.ac.th
Title
Cited by
Cited by
Year
Development of Traditional Food from Sago Starch: Frozen Palaw Keropok
J Sukjuntra
Burapha Science Journal (วารสาร วิทยาศาสตร์ บูรพา) 21 (2), 17-30, 2016
22016
การ พัฒนา ปลา สวรรค์ แผ่น กรอบ จาก ปลา หลัง เขียว (Sardinella gibbosa)
ภัทร วดี เอียด เต็ม, กู รอ ซี ยะ ห์ ยา มิ รู เด็ ง, จริยา สุข จันทรา
วารสาร วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี มร ย. 4 (2), 113-121, 2019
2019
การ พัฒนา อาหาร ท้องถิ่น จาก แป้ง สาคู: หัว ข้าวเกรียบ แช่ แข็ง
จริยา สุข จันทรา
วารสาร วิทยาศาสตร์ บูรพา, 2016
2016
สถานการณ์ ความ ปลอดภัย และ พฤติกรรม การ บริโภค ปลาเค็ม ใน จังหวัด ยะลา
จริยา สุข จันทรา
วารสาร มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา 9 (1), 85-98, 2014
2014
การ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ อาหาร พื้นบ้าน ชายแดน ใต้ สู่ ธุรกิจ แฟ รน ไช ส์: หัว ข้าวเกรียบ (ปาล อ–ก รือ โป๊ะ)
ผู้ ช่วย ศาสตราจารย์ จริยา สุข จันทรา, ผู้ ช่วย ศาสตราจารย์ อัปสร อี ซอ, ...
บทคัดย่อ งาน วิจัย มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา ที่ ได้ รับ ทุน อุดหนุน การ วิจัย ประจำ ปี 2554, 2011
2011
การ จัดการ คุณภาพ และ ความ ปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ หัว ข้าวเกรียบ สำหรับ ธุรกิจ แฟ รน ไช ส์
ผู้ ช่วย ศาสตราจารย์ จริยา สุข จันทรา, อาจารย์ ซู ไบ ด๊ะ หะยี วา เงาะ, ...
บทคัดย่อ งาน วิจัย มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา ที่ ได้ รับ ทุน อุดหนุน การ วิจัย ประจำ ปี 2554, 2011
2011
สถานการณ์ การ ผลิต บูดู ใน จังหวัด ปัตตานี
จริยา สุข จันทรา, กู รอ ซี ยะ ห์ ยา มิ รู เด็ ง, วิภาดา มุนินทร์ นพมาศ, ...
วารสาร มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา 4 (1), 11-21, 2009
2009
ผล ของ การ เตรียม กล้วย หิน ก่อน ทอด ต่อ การ อม น้ำมัน ใน ผลิตภัณฑ์ กล้วย หิน ฉาบ
จริยา สุข จันทรา, ภารดี พละ ไชย, มู รอ นี เลาะ แม็ ง, พา ตี เมาะ เลาะ แม็ ง
รายงาน วิจัย มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา, 2009
2009
ผล ของ น้ำมัน ที่ ใช้ ทอด ต่อ คุณภาพ ของ กล้วย หิน ฉาบ
จริยา สุข จันทรา, กา มี ละ ห์ หะ มะ
วารสาร มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา 3 (1), 11-18, 2008
2008
การ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ จาก กล้วย หิน และ ปัจจัย ที่ ส่งเสริม การ จำหน่าย
นันท รัตน์ นาม บุรี, จริยา สุข จันทรา
วารสาร มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา 1 (1), 30-37, 2006
2006
ภูมิปัญญา การ ผลิต “ไก่ ฆ อ และ” ของ ชุมชน ทุ่ง พ ลา จังหวัด ปัตตานี
จริยา สุข จันทรา, นพรัตน์ วงศ์ หิรัญ เดชา, วิ ศิษย์ เกตุ ปัญญา พงศ์
วารสาร มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา 1 (1), 56-64, 2006
2006
การ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ ปลา สวรรค์ แผ่น กรอบ จาก ปลา หลัง เขียว (Sardinella gibbosa)
ภัทร วดี เอียด เต็ม, กู รอ ซี ยะ ห์ ยา มิ รู เด็ ง, จริยา สุข จันทรา
วารสาร วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี มร ย., 0
รายงาน การ วิจัย ฉบับ สมบูรณ์ โครงการ พฤติกรรม การ รังแก ผู้ อื่น ของ นักเรียน โรงเรียน เอกชน สอน ศาสนา อิสลาม จังหวัด ปัตตานี
เกษตร ชัย และ หี ม, วัน ชัย ธรรม สัจ การ, สุร พง ษ์ ยิ้ม ละ มัย
มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร์, 0
คณาจารย์ หลักสูตร วิทยาศาสตร์ ฯ การ อาหาร ได้ รับ รางวัล ดี มาก ใน หัวข้อ บทความ วิจัย รับ ใช้ สังคม งาน ประชุม วิชาการ ระดับ ชาติ วลัย ลักษณ์ วิจัย ครั้ง ที่ 10
จริยา สุข จันทรา, สุธี รา ศรีสุข, กมล ทิพย์ กรร ไพเราะ
บุคลากร คณะ วิทย์ ฯ รับ รางวัล บุคลากร ตัวอย่าง แห่ง ปี วัน ราชภัฏ 55
จริยา สุข จันทรา, วิโรจน์ แอ สะ มะ เก็ ม, สื อ กรี เต๊ะ, อับ ดุล เลาะ กา โฮ ง, ...
การ เพิ่ม มูลค่า อาหาร ท้องถิ่น จาก แป้ง สาคู: หัว ข้าวเกรียบ แช่ แข็ง
จริยา สุข จันทรา
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา, 0
การ ผลิต และ การ เปลี่ยนแปลง คุณภาพ ของ เครื่องปรุง ขมิ้น ทอด ปลา
จริยา สุข จันทรา, นู รี ดา วา แต, สุ ไว บะ ห์ สะ อิ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17