จริยา สุขจันทรา
จริยา สุขจันทรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Verified email at yru.ac.th
Title
Cited by
Cited by
Year
Development of traditional food from sago starch: frozen palaw keropok
J Sukjuntra
Burapha Science Journal (วารสาร วิทยาศาสตร์ บูรพา) 21 (2), 17-30, 2016
32016
การ พัฒนา ปลา สวรรค์ แผ่น กรอบ จาก ปลา หลัง เขียว (Sardinella gibbosa)
ภัทร วดี เอียด เต็ม, กู รอ ซี ยะ ห์ ยา มิ รู เด็ ง, จริยา สุข จันทรา
วารสาร วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี มร ย. 4 (2), 113-121, 2019
2019
การ ยืด อายุ การ เก็บ รักษา น้ำ บูดู ผสม โดย วิธี การ พาส เจอร์ ไร ส์
จริยา สุข จันทรา
วารสาร วิทยาศาสตร์ บูรพา 23 (2), 902-916, 2019
2019
การ พัฒนา อาหาร ท้องถิ่น จาก แป้ง สาคู: หัว ข้าวเกรียบ แช่ แข็ง
จริยา สุข จันทรา
วารสาร วิทยาศาสตร์ บูรพา 21 (2), 17-30, 2016
2016
สถานการณ์ ความ ปลอดภัย และ พฤติกรรม การ บริโภค ปลาเค็ม ใน จังหวัด ยะลา
จริยา สุข จันทรา
วารสาร มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา 9 (1), 85-98, 2014
2014
การ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ อาหาร พื้นบ้าน ชายแดน ใต้ สู่ ธุรกิจ แฟ รน ไช ส์: หัว ข้าวเกรียบ (ปาล อ–ก รือ โป๊ะ)
ผู้ ช่วย ศาสตราจารย์ จริยา สุข จันทรา, ผู้ ช่วย ศาสตราจารย์ อัปสร อี ซอ, ...
บทคัดย่อ งาน วิจัย มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา ที่ ได้ รับ ทุน อุดหนุน การ วิจัย ประจำ ปี 2554, 2011
2011
การ จัดการ คุณภาพ และ ความ ปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ หัว ข้าวเกรียบ สำหรับ ธุรกิจ แฟ รน ไช ส์
ผู้ ช่วย ศาสตราจารย์ จริยา สุข จันทรา, อาจารย์ ซู ไบ ด๊ะ หะยี วา เงาะ, ...
บทคัดย่อ งาน วิจัย มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา ที่ ได้ รับ ทุน อุดหนุน การ วิจัย ประจำ ปี 2554, 2011
2011
สถานการณ์ การ ผลิต บูดู ใน จังหวัด ปัตตานี
จริยา สุข จันทรา, กู รอ ซี ยะ ห์ ยา มิ รู เด็ ง, วิภาดา มุนินทร์ นพมาศ, ...
วารสาร มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา 4 (1), 11-21, 2009
2009
ผล ของ การ เตรียม กล้วย หิน ก่อน ทอด ต่อ การ อม น้ำมัน ใน ผลิตภัณฑ์ กล้วย หิน ฉาบ
จริยา สุข จันทรา, ภารดี พละ ไชย, มู รอ นี เลาะ แม็ ง, พา ตี เมาะ เลาะ แม็ ง
รายงาน วิจัย มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา, 2009
2009
ผล ของ น้ำมัน ที่ ใช้ ทอด ต่อ คุณภาพ ของ กล้วย หิน ฉาบ
จริยา สุข จันทรา, กา มี ละ ห์ หะ มะ
วารสาร มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา 3 (1), 11-18, 2008
2008
การ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ จาก กล้วย หิน และ ปัจจัย ที่ ส่งเสริม การ จำหน่าย
นันท รัตน์ นาม บุรี, จริยา สุข จันทรา
วารสาร มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา 1 (1), 30-37, 2006
2006
ภูมิปัญญา การ ผลิต “ไก่ ฆ อ และ” ของ ชุมชน ทุ่ง พ ลา จังหวัด ปัตตานี
จริยา สุข จันทรา, นพรัตน์ วงศ์ หิรัญ เดชา, วิ ศิษย์ เกตุ ปัญญา พงศ์
วารสาร มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา 1 (1), 56-64, 2006
2006
การ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ และ อายุ การ เก็บ รักษา ของ ข้าว หอม กระดังงา ชนิด แท่ง
กมล ทิพย์ กรร ไพเราะ, จริยา สุข จันทรา, ภารดี พละ ไชย
รายงาน วิจัย การ พัฒนา รูป แบบ การ บริหาร จัดการ งาน วิจัย เพื่อ พัฒนา ท้องถิ่น มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา
วิไล วัลย์ แก้วตา ทิพย์, จริยา สุข จันทรา, จริยา ภร ณ์ มา สวัสดิ์, นุชเนตร ตา เย๊ะ, ...
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา, 0
การ จัดการ นวัตกรรม ทาง ธุรกิจ เพื่อ สร้าง ความ สามารถ การ แข่งขัน ทางการ ค้า ของ ธุรกิจ ชุมชน
นันท รัตน์ นาม บุรี, จริยา สุข จันทรา, ธีร ยุทธ มู เล็ง
พัฒนา ระบบ การ จัดการ ความ ปลอดภัย ตาม มาตรฐาน GMP และ HACCP แก่ อุตสาหกรรม อาหาร ฮา ลา ล ระดับ ชุมชน และ ขนาด กลาง ขนาด ย่อม
เถ วี ย น วิทยา, ปิย รัตน์ ศิริ วงศ์ ไพศาล, จริยา สุข จันทรา
มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร์, 0
การ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ ปลา สวรรค์ แผ่น กรอบ จาก ปลา หลัง เขียว (Sardinella gibbosa)
ภัทร วดี เอียด เต็ม, กู รอ ซี ยะ ห์ ยา มิ รู เด็ ง, จริยา สุข จันทรา
วารสาร วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี มร ย., 0
รายงาน การ วิจัย ฉบับ สมบูรณ์ โครงการ พฤติกรรม การ รังแก ผู้ อื่น ของ นักเรียน โรงเรียน เอกชน สอน ศาสนา อิสลาม จังหวัด ปัตตานี
เกษตร ชัย และ หี ม, วัน ชัย ธรรม สัจ การ, สุร พง ษ์ ยิ้ม ละ มัย
มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร์, 0
คณาจารย์ หลักสูตร วิทยาศาสตร์ ฯ การ อาหาร ได้ รับ รางวัล ดี มาก ใน หัวข้อ บทความ วิจัย รับ ใช้ สังคม งาน ประชุม วิชาการ ระดับ ชาติ วลัย ลักษณ์ วิจัย ครั้ง ที่ 10
จริยา สุข จันทรา, สุธี รา ศรีสุข, กมล ทิพย์ กรร ไพเราะ
บุคลากร คณะ วิทย์ ฯ รับ รางวัล บุคลากร ตัวอย่าง แห่ง ปี วัน ราชภัฏ 55
จริยา สุข จันทรา, วิโรจน์ แอ สะ มะ เก็ ม, สื อ กรี เต๊ะ, อับ ดุล เลาะ กา โฮ ง, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20