ติดตาม
Dr. Ceyhun GÖL
Dr. Ceyhun GÖL
Çankırı Karatekin Üniversitesi, University of Çankırı Karatekin
ยืนยันอีเมลแล้วที่ karatekin.edu.tr - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
The effects of land use change on soil properties and organic carbon at Dagdami river catchment in Turkey
C Gol
Journal of Environmental Biology 30 (5), 825, 2009
1382009
Çankırı-Eldivan yöresinde arazi kullanım türleri ile bazı toprak özellikleri arasındaki ilişkiler
C Göl
AÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2002
542002
The effects of land-use changes on soil properties: The conversion of alder coppice to tea plantations in the Humid Northern Blacksea Region
T Yüksek, C Göl, F Yüksek, E Erdoğan Yüksel
[yy], 2009
532009
Comparison of different interpolation methods for spatial distribution of soil organic carbon and some soil properties in the Black Sea backward region of Turkey
C Göl, S Bulut, F Bolat
Journal of African Earth Sciences 134, 85-91, 2017
432017
Çankiri-Eldivan Karataşbaği Deresi Havza Arazi Kullanim-Arazi Örtüsündeki Değişim Ve Toprak Özellikleri
C Göl, O Dengiz
J. of Fac. of Agric., OMU 22 (1), 86-97, 2007
392007
ÇIĞ OLGUSU VE ORMANCILIK
C Göl
Turkish Journal of Forestry 6 (1), 49-63, 2005
352005
Effect of modifying land cover and long-term agricultural practices on the soil characteristics in native forest-land
C Gol, O Dengiz
Journal of Environmental Biology 29 (5), 667-682, 2008
332008
Parametric approach to land evaluation for forest plantation: A methodological study using GIS model
O Dengiz, C Gol, FE Sarioglu, S Edis
African Journal of Agricultural Research 5 (12), 1482-1496, 2010
322010
Effects of different topographic positions on soil properties and soil enzymes activities
O Dengiz, R Kizilkaya, C Gö, S Hepsen
Asian Journal of Chemistry 19 (3), 2295, 2007
312007
The effects of land use/land cover change and demographic processes (1950-2008) on soil properties in the Gökçay catchment, Turkey
C Göl, M Çakir, S Edis, H Yilmaz
African Journal of Agricultural Research 4 (13), 1670-1677, 2010
302010
Effects of different landscape position and parent material on soil variability and land use in both sides of Acicay River-Çankiri
O Dengiz, C Gol, S Karaca, M Yuksel
Proceedings of the International Soil Meeting on Soil Sustaining Life on …, 2006
302006
Çankırı-Eldivan yöresinde arazi kullanma türleri ile yüzey toprağı nemi arasındaki ilişkiler
C GÖL, İ ÜNVER, S ÖZHAN
Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, 17-29, 2004
272004
Health problems and conditions of the forestry workers in Turkey
I NAYIR, C Göl, E Semih
African Journal of Agricultural Research 6 (27), 5884-5890, 2011
24*2011
Kentsel Su İhtiyacının Karşılanmasında Sürdürülebilir Havza Yönetimi, TMMOB 2
C Göl
Su Politikası Kongresi, 20-22, 2008
232008
İnebolu Havzasi’nin Icona Modeli İle Toprak Erozyon Risk Değerlendirmesi
O Dengiz, A İmamoğlu, F Saygın, C Göl, S Ediş, A Doğan
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 29 (2), 136-142, 2014
212014
BÜYÜKÇAY HAVZASI (ÇANKIRI) TOPRAK ÖZELLİKLERİ VE HARİTALANMASI
O Dengiz, C Göl, O Başkan
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 8 (1), 46-59, 2011
192011
Assessing the amount of soil organic matter and soil properties in high mountain forests in Central Anatolia and the effects of climate and altitude.
C Göl
182017
FARKLI ALÜVİYAL TERAS ŞEKİLLERİ ÜZERİ DE OLUŞMUŞ TOPRAKLARI DAĞILIMI VE ÖZELLİKLERİ İ BELİRLEMESİ
O Dengiz, C Göl, İ Ekberli, N Özdemir
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 24 (3), 184-193, 2009
142009
The effect of land use type/land cover and aspect on soil properties at the Gökdere catchment in northwestern Turkey
C Göl, H Yilmaz
Šumarski list 141 (9-10), 459-467, 2017
132017
Interactions between rural migration and land use change in the forest villages in the Gökçay Watershed
C GÖL, S ÖZDEN, H YILMAZ
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 35 (3), 247-257, 2011
132011
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–20