ติดตาม
Anong Srisopa
Anong Srisopa
Pibulsongkram Rajabhat University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ psru.ac.th
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Preparation of monodisperse porous poly (glycidylmethacrylate-co-ethylenedimethacrylate) microspheres and their application as stationary phase for superheated water HPLC
A Srisopa
Talanta 147, 358-363, 2016
212016
Understanding and preventing the formation of deformed polymer particles during synthesis by a seeded polymerization method
A Srisopa, AM Imroz Ali, AG Mayes
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 49 (9), 2070-2080, 2011
192011
CHEMICAL COMPOSITION AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF ESSENTIAL OILS FROM THREE CURCUMA SPECIES IN THAILAND
M Srisayam, J Jooduang, A Srisopa, P Keerin, S Sangthong
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences 19 (2), 222-233, 2018
62018
ฤทธิ์ ทาง ชีวภาพ ปริมาณ สารประกอบ ฟี น อ ลิ ก ปริมาณ แอ น โท ไซ ยา นิ น วิตามิน บี 1 และ บี 2 ของ คี เฟอร์ ข้าว ไร ซ์ เบอร์ รี่ กล้อง งอก
M Srisayam, A Srisopa, N Rattanachak, S Songtong
Life Sciences and Environment Journal 24 (1), 26-37, 2023
2023
องค์ประกอบ ทาง เคมี ฤทธิ์ ต้าน อนุมูล อิสระ และ ฤทธิ์ ต้าน ไกล เค ชั่ น ใน น้ำ ชา ผล ไม้ ตระกูล เบอร์ รี่ ( CHEMICAL COMPOSITIONS, ANTIOXIDANT AND ANTI-GLYCATION ACTIVITIES OF BERRY FRUIT TEA …
N Methaakkharadecha, S Yoopech, A Srisopa
Life Sciences and Environment Journal 23 (2), 476-486, 2022
2022
ฤทธิ์ ทาง ชีวภาพ ปริมาณ สารประกอบ ฟี น อ ลิ ก และ วิตามิน ซี จาก สาร สกัด ลูก หว้า ( BIOLOGICAL ACTIVITIES, PHENOLIC AND VITAMIN C CONTENTS FROM SYZYGIUM CUMINI (L.) EXTRACT )
M Srisayam, C Puengtang, A Srisopa, A Chodnakarin
PSRU Journal of Science and Technology 7 (2), 103-113, 2022
2022
PURCHASE DECISIONS OF HERBAL SOAP LOCAL PRODUCT BASED ON MARKETING MIX
P Leevisitpattana, A Srisopa
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences 21 (1), 55-68, 2020
2020
การ พัฒนา สูตร ชา สมุนไพร ใบ หม่อน ผสม สมุนไพร ให้ กลิ่น หอม ที่ มี ฤทธิ์ ต้าน อนุมูล อิสระ และ ฤทธิ์ ต้าน เอนไซม์ ก ลู โค ซิ เด ส ( Development of Antioxidant and Anti-α-glucosidase Mulberry Leaf …
อนงค์ ศรี โสภา, กาญจนา วงศ์ กระจ่าง
Thai Journal of Science and Technology 9 (2), 218-229, 2020
2020
ปริมาณ ฟี น อ ลิ ก และ ฤทธิ์ การ ต้าน อนุมูล อิสระ ใน ชา ใบ หม่อน และ ชา ผง ใบ หม่อน ชนิด ละลาย น้ำ ( Phenolic Contents and Antioxidant Activities of Mulberry Leaf Tea and Water Soluble …
ณ ช กนก เมธา อัคร เดชา, อนงค์ ศรี โสภา
Thai Journal of Science and Technology 9 (2), 230-242, 2020
2020
การ พัฒนา และ ประยุกต์ ใช้ เทคนิค การ ตรวจ สอบ แคลเซียม ใน ตัวอย่าง น้ำแร่ สำหรับ การ เรียน การ สอน วิทยาศาสตร์ ของ นักศึกษา ครู ( Developing and Applying Measurement Techniques of Calcium in …
ไตรรงค์ เปลี่ยน แสง, อนงค์ ศรี โสภา
The Golden Teak: Humanity and Social Science Journal 25 (2), 66-77, 2019
2019
Determination of methyl parathion residues by flow injection analysis
A Srisopa
Chiang Mai: Graduate School, Chiang Mai University, 1999, 1999
1999
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–11