ติดตาม
Kittipong Suwannaraj
Kittipong Suwannaraj
Pibulsongkram Rajabhat University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ psru.ac.th - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
The 9th International Conference on Computing and InformationTechnology (IC2IT2013): 9th-10th May 2013 King Mongkut's University of Technology North Bangkok
P Meesad, H Unger, S Boonkrong
Springer Science & Business Media, 2013
12013
การพัฒนาระบบคลังสื่อการเรียนรู้ด้วยเสียงสําหรับผู้พิการทางสายตา
สรศักดิ์ เม่นเผือก และกิตติพงษ์ สุวรรณราช
The 1st national Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable …, 2015
2015
การพัฒนารถบังคับแบบไร้สายเพื่อตรวจจับวัตถุต้องสงสัยผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ภาศุ โสประดิษฐ และกิตติพงษ์ สุวรรณราช
The 1st national Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable …, 2015
2015
การพัฒนาระบบตรวจข้อสอบโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ
ปรมัตถ์ ดีสวนโคก และกิตติพงษ์ สุวรรณราช
The 1st national Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable …, 2015
2015
การพัฒนาโปรแกรมรู้จำเลขบนมิเตอร์ไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ โดยใช้เทคนิคประมวลผลภาพ บนราสเบอรี่พาย
ศรราม ปิ่นพันธ์ และกิตติพงษ์ สุวรรณราช
The 1st national Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable …, 2015
2015
การตรวจสอบการเข้าเรียนของนักศึกษาด้วยลายนิ้วมือโดยใช้ราสเบอรี่พาย
เผ่าพันธ์ พรายแสง และกิตติพงษ์ สุวรรณราช
The 1st national Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable …, 2015
2015
การพัฒนาระบบตรวจนับรถยนต์ในพื้นที่จอดรถด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพบนราสเบอรี่พาย
พงศ์สุวัฒน์ เกียรติพีรภัทร และกิตติพงษ์ สุวรรณราช
The 1st national Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable …, 2015
2015
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
อนัญญา หลวงจันทร์ และกิตติพงษ์ สุวรรณราช
The 1st national Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable …, 2015
2015
ระบบบริหารจัดการสมาชิกศูนย์ออกกำลังกายและสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
รัฐวิภาค อู่ทองและกิตติพงษ์ สุวรรณราช
The 1st national Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable …, 2015
2015
ระบบรู้จำป้ายทะเบียนรถ ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพบนราสเบอร์รี่พาย
วิภาณี ช้างเจริญและกิตติพงษ์ สุวรรณราช
The 1st national Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable …, 2015
2015
การพัฒนาโปรแกรมจำแนกชนิดรถด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ
บดินทร์ ด้วงสงกา และกิตติพงษ์ สุวรรณราช
The 1st national Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable …, 2015
2015
ระบบนำเที่ยวศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน
วิยะดา ด้วงพิลา และกิตติพงษ์ สุวรรณราช
The 1st national Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable …, 2015
2015
การเปรียบเทียบคุณภาพเสียงการทำงานของโปรโตคอลซิปบนเครื่องแม่ข่าย และเครื่องแม่ข่ายเสมือนจริง
กิตติพงษ์ สุวรรณราช
The 1st national Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable …, 2015
2015
การพยากรณ์ชื่อเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลแบบเคเนียร์เรสต์เนเบอร์
กิตติพงษ์ สุวรรณราช
การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 8 1 (8), 305, 2013
2013
Outbound Call Route Selection on IP-PBX Using Unstructured Supplementary Service Data
K Suwannaraj, S Boonkrong
The 9th International Conference on Computing and InformationTechnology …, 2013
2013
การ พัฒนา ระบบ ประเมิน การ สอน ของ อาจารย์ ผ่าน เครือ ข่าย อินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พิบูล สงคราม
กิตติ พง ษ์ สุวรรณ ราช
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พิบูล สงคราม, 2012
2012
ออกแบบและติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP-PBX ด้วย Asterisk
กิตติพงษ์ สุวรรณราช
ออฟเซทเพรท 1, 500, 2008
2008
ระบบปฏิบัติการ FreeBSD และการประยุกต์ใช้งาน
กิตติพงษ์ สุวรรณราช
ออฟเซทเพรส 1, 400, 2005
2005
เทคโนโลยี WiMAX กับ ชีวิต ไร้ สาย
กิตติ พง ษ์ สุวรรณ ราช
Life Sciences and Environment Journal 6 (1-2), 21-24, 2005
2005
การบริหารและจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยระบบปฏิบัติการ FreeBSD
กิตติพงษ์ สุวรรณราช
ออกเซทเพสท 1, 400, 2004
2004
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–20