ติดตาม
CİHAN ERDÖNMEZ
CİHAN ERDÖNMEZ
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi
ยืนยันอีเมลแล้วที่ istanbul.edu.tr
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
KÖYKENT: OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİYLE BİR KIRSAL KALKINMA PROJESİNİN ÇÖZÜMLEMESİ
C Erdönmez
Turkish Journal of Forestry 6 (2), 35-51, 2005
442005
The impact of the Covid-19 pandemic on green space use in Turkey: Is closing green spaces for use a solution?
C Erdönmez, E Atmiş
Urban Forestry & Urban Greening 64, 127295, 2021
372021
Türkiye’de ormancılık politikası
C Erdönmez, A Atmış, S Özden
Ormancılık Politikası, Türkiye Ormancılar Derneği Eğitim Dizisi Yayın, 102-146, 2010
172010
2B alanlarının satışının Türkiye Ulusal Ormancılık Programı açısından irdelenmesi
C Erdönmez
Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 13 (2), 307-324, 2013
142013
Toplumsal gelişim, toplumsal değişim ve çevre bilinci
C Erdönmez
Unpublished Master Thesis, İstanbul University, Institute of Science, Forest …, 1993
141993
Orman toplum ilişkileri açısından tarihsel bir inceleme: Polonezköy örneği
C Erdönmez, SY Erol
Bartın Orman Fakültesi Dergisi 11 (15), 35-44, 2009
122009
Relations between rural development projects and urban migration: The Köykent Project in Turkey
C Erdönmez, S Özden
Ciência Rural 39, 1873-1879, 2009
112009
Bursa-Keleş kırsal alanlardaki toplumsal yapının çevre sorunları üzerine etkisi
C Erdönmez
Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 49 (1), 41-58, 1999
111999
Devlet ormanlarının mukavele yoluyla ve dikili satışlar ile işletilmesinin ormancılık tarihi açısından irdelenmesi
A EKİZOĞLU, C ERDÖNMEZ
Bartın Orman Fakültesi Dergisi 1 (Özel Sayı), 2009
102009
Ormancılıkta Katılım: Ormancılık Politikası Açısından Bir Değerlendirme
A AKESEN, A EKİZOĞLU, C ERDÖNMEZ, Y KUVAN
II. Ulusal Ormancılık Kongresi, 2003
102003
Türkiye’de ulusal ormancılık politikasının tarihsel gelişimi açısından bir dönüm noktası: 1255 sayılı yasa
C Erdönmez, SY Erol
Bartın Orman Fakültesi Dergisi 23 (1), 182-201, 2021
92021
Türk ormancılığı ve katılım: sorular ve yanıtlar
C ERDÖNMEZ
Türk Ormancılığında, Uluslararası Süreçte Acil Eyleme Dönüştürülmesi Gereken …, 2009
62009
Tabiat parkı–mesire yeri (orman içi dinlenme yeri) kavramları ve tabiat parkı belirleme kriterleri üzerine yeniden yapılandırma önerisi: Belgrad Ormanı örneği
H Tekin, C Erdönmez, İMÖ Erdönmez, NK Aktaş, APB Gürbey, Ö Öztoprak
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 1-1, 2014
52014
Türkiye'de Kırsal Kalkınma
C Erdönmez
Türkiye 1. Tarım Ekonomisi Kongresi, 1994
51994
Kırsal Toplum, Köy-Kent Projesi ve Ormancılık Kooperatifleri
C ERDÖNMEZ, B Şafak
1. Ulusal Ormancılık Kooperatifleri Sempozyumu, 2002
42002
Historical development of forest-community relations in Polonezköy (Adampol)
C Erdonmez, SCY Erol
sylwan 154 (05), 2010
32010
Küresel, Bölgesel ve Ulusal Gelişmelerin Ormancılık Eğitimi Üzerindeki Etkileri
C ERDÖNMEZ, SY EROL, HT YILDIRIM
III. Ulusal Ormancılık Kongresi: 150. Yılında Türkiye'de Ormancılık Eğitimi, 2008
32008
Toplumsal Değişim ve Bilim
C ERDÖNMEZ
Bilim, Bilim Politikası ve Üniversiteler, 1995
31995
Gelişen Turizm Etkinlikleri ve Mavi Bayrak Uygulaması
T İstanbullu, C Erdönmez
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (1), 56-61, 1995
31995
İstanbul’un yeşil alan sorunları çerçevesinde yeşil duvarların irdelenmesi ve öneriler
Ü Akkemik, D Tolunay, C Erdönmez, E Atmış, O Kurdoğlu
Bartın Orman Fakültesi Dergisi 23 (1), 337-345, 2021
22021
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–20