ติดตาม
Imron Waemong
Imron Waemong
สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ยืนยันอีเมลแล้วที่ yru.ac.th
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
การ ศึกษา แนวโน้ม ความ ต้องการ หลักสูตร ครุ ศาสตร มหาบัณฑิต สาขา วิชา เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อ การ ศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา
อิ ม รอน แวม ง, มู นี เร๊าะ ผดุง, พรรณี แพง ทิพย์, ศิริชัย นาม บุรี, ปรีชา พัง สุบรรณ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี สุร นารี, 0
แบบ จํา ลอง พยากรณ์ ผล การ เรียน ของ นักศึกษา จาก พฤติกรรม การ ใช้ งาน อินเทอร์เน็ต โดย ใช้ เทคนิค การ ทํา เหมือง ข้อมูล กรณี ศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา
อับ ดุล เลาะ บา กา, อรรถ พล อดุลย ศาสน์, อิส มา แอ ล่า เตะ เกะ, ...
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี สุร นารี, 0
การ ออกแบบ และ พัฒนา บทเรียน ผ่าน เครือ ข่าย อินเทอร์เน็ต สํา ห รับ นักเรียน ใน สาม จังหวัด ชายแดน ภาค ใต้
พรรณี แพง ทิพย์, สิทธิชัย แพง ทิพย์, แพรว ศรี เดิม ราช, อิ ม รอน แวม ง, ...
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี สุร นารี, 0
ระบบ สารสนเทศ เพื่อ การ ค้นหา ข้อมูล สาขา วิชา และ หอพัก ใกล้ สถาบัน การ ศึกษา
คอ ลี ฟะ ห์ มะ สันติ, อ ลี มิ น เจ๊ะ อี ซอ, อิ ม รอน แวม ง
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา, 0
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–4