ติดตาม
Natthinee Deetae
Natthinee Deetae
Pibulsongkram Rajabhat university
ยืนยันอีเมลแล้วที่ psru.ac.th - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Some Semigroups Characterized in Terms of Cubic Bipolar Fuzzy Ideals.
T Gaketem, N Deetae, P Khamrot
Engineering Letters 30 (4), 2022
32022
Multiple criteria decision making based on bipolar fuzzy sets application to fuzzy TOPSIS
N Deetae
J. Math. Comput. Sci. 12, Article ID 29, 2021
32021
Application of Fuzzy TOPSIS for Multiple criteria decision-making based on interval bipolar fuzzy sets.
N Deetae, P Khamrot
International Journal of Mathematics & Computer Science 17 (2), 2022
22022
Q-cubic bi-quasi ideals of semigroups, Glob
N Deetae, P Khamrod
J. Pure Appl. Math 16 (4), 553-566, 2020
22020
Analysis and mathematical modeling for flood surveillance from rainfall by extreme value theory for agriculture in phitsanulok province, thailand
N Deetae
European Journal of Pure and Applied Mathematics 15 (4), 1797-1807, 2022
12022
On Right Weakly Regular Semigroups of Generalized Bipolar Fuzzy Subsemigroups
P Khamrot, N Deetae
Missouri Journal of Mathematical Sciences 33 (2), 195-205, 2021
12021
The hybrid classification using empirical Bayes and nearest neighbor
N Deetae, S Sukparungsee, Y Areepong, K Jampachaisri
International Journal of Pure and Applied Mathematics 81 (5), 785-795, 2012
12012
การ ประเมิน ความ ปลอดภัย ของ พันธุ์ ข้าว ผ่าน การ สะสม โลหะ หนัก ทาง ชีวภาพ ภาย ใต้ สภาวะ การ ปลูก แบบ ใช้ สาร เคมี ทาง การเกษตร ใน พื้นที่ จังหวัด พิษณุโลก
P Wachirawongsakorn, T Jamnongkan, N Deetae
Life Sciences and Environment Journal 25 (1), 25-40, 2024
2024
แบบ จำลอง ความ สัมพันธ์ ค่า สุดขีด ของ ปริมาณ น้ำ ฝน และ อุณหภูมิ กับ ผลผลิต ข้าว ปลอดภัย ใน จังหวัด พิษณุโลก
S Thongsook, S Somran, N Deetae
Life Sciences and Environment Journal 24 (2), 520-534, 2023
2023
A New Class of Generalized Extreme Value Distribution and Application under Alpha Power Transformation Method
P Khamrot, N Deetae
European Journal of Pure and Applied Mathematics 16 (4), 2461-2475, 2023
2023
การ ประยุกต์ ใช้ การ เรียง ลำดับ ตาม อุดมคติ วิภัช นัย และ การ ถดถอย พหุคูณ สำหรับ การ ประเมิน ความ เสี่ยง ของ ธุรกิจ ขนาด กลาง และ ขนาด ย่อม ใน จังหวัด พิษณุโลก
P Khamrot, S Piros, N Deetae
Life Sciences and Environment Journal 23 (1), 82-93, 2022
2022
เทคนิค การ เรียง ลำดับ ตาม อุดมคติ สำหรับ การ ประเมิน ความ เสี่ยง ของ เกษตรกร ที่ ต้องการ ปลูก ข้าว ปลอดภัย (TECHNIQUE FOR ORDER OF PREFFERENCE BY SIMILARITY TO IDEAL SOLUTION FOR THE RISK …
ดี แท้, ณั ฏ ฐิ นี, คำ รอด, ปั ณ ณ วิ ช
Srinakharinwirot University (Journal of Science and Technology) 13 (25), 13-25, 2021
2021
Addunum: FACTORS EFFECTING THE BIODIVERSITY UTILIZATION OF COMMUNITY: CASE STUDY OF BAN DONG COMMUNITY FOREST, CHAT TRAKAN DISTRIC, PHITSANULOK PROVINCE
R Sudsanor, N Deetae, T Jongjitvimol, S Jarernsuk
Life Sciences and Environment Journal 19 (1), 204-204, 2018
2018
FACTORS EFFECTING THE BIODIVERSITY UTILIZATION OF COMMUNITY: CASE STUDY OF BAN DONG COMMUNITY FOREST, CHAT TRAKAN DISTRIC, PHITSANULOK PROVINCE
R Sudsanor, ND Deetae, T Jongjitvimol, S Jarernsuk
Life Sciences and Environment Journal 18 (2), 287-295, 2017
2017
การเปรียบเทียบวิธีการจัดกลุ่มกรณีข้อมูลมีการแจกแจงเสถียรปกติ การแจกแจงโคชี และการแจกแจงเลวี่
ณัฏฐินี ดีแท้ และสุภาพร คลังเพ็ชร์
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 85-96, 2017
2017
การจัดกลุ่มด้วยวิธีเอ็มพิลิคัลเบส์ผสมผสานกับเนียเรสเนเบอร์ เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงเสถียร
ณัฏฐินี ดีแท้
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 44 (3), 637-349, 2016
2016
ประสิทธิภาพ การ จัด กลุ่ม ของ วิธี ซัพพอร์ต เวก เตอร์ แม ท ชี น และ วิธี เค เนีย เร ส เน เบอร์ เมื่อ ข้อมูล มี การ แจกแจง เบ้
ณั ฏ ฐิ นี ดี แท้
Life Sciences and Environment Journal 17 (1), 44-53, 2016
2016
THE COMBINATION OF EMPIRICAL BAYES AND NEAREST NEIGHBOR IN CLASSIFICATION OF HEAVY-TAILED DISTRIBUTION
N Deetae, S Sukparungsee, Y Areepong, K Jampachaisri
Far East Journal of Mathematical Sciences 77 (2), 255, 2013
2013
The Performance of Predictive Classification using Empirical Bayes
N Deetae, S Sukparungsee, Y Areepong, K Jampachaisri
International Journal of Mathematical and Computational Sciences 6 (12 …, 2012
2012
using Empirical Bayes
N Deetae, S Sukparungsee, Y Areepong, K Jarnpachaisri
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–20