วรพจน์  แซ่หลี   vorrapot saelee
วรพจน์ แซ่หลี vorrapot saelee
ผศ. ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Verified email at yru.ac.th
TitleCited byYear
การ พัฒนา โมเดล ปัจจัย เชิง สาเหตุ ที่ ส่ง ผล ต่อ การ กลับ มา สูบ บุหรี่ ของ ผู้ ที่ เคย เลิก สูบ บุหรี่ ใน เขต เทศบาล นคร ยะลา
วร พจน์ แซ่ หลี, จินดา สวัสดิ์ ทวี, พ ยอม ยุ วะ สุต
วารสาร ศึกษา ศา สาต ร์ 23 (1), 2015
2015
An examination of the variability of agricultural production using a new approximate confidence interval for the coefficient of variation
V Saelee
ScienceAsia Journal of Soc Thailand 39 (4), 440-443, 2013
2013
The new method of approximation for confidence intervals of coefficient of variation used for studying agricultural products variation
V Saelee, S Kornpetpanee, P Wongkasemb
วารสาร วิทยาการ วิจัย และ วิทยาการ ปัญญา 9 (2), 1-7, 2012
2012
Development of causal factors model that affect relapse of smokers who had quit smoking in Yala municipality การ พัฒนา โมเดล ปัจจัย เชิง สาเหตุ ที่ ส่ง ผล ต่อ การ กลับ มา สูบ บุหรี่ ของ ผู้ ที่ …
วร พจน์ แซ่ หลี, จินดา สวัสดิ์ ทวี, พ ยอม ยุ วะ สุต
2012
ตัว แบบ พยากรณ์ จำแนก นักเรียน มัธยมศึกษา ตอน ปลาย ที่ เข้า ศึกษา ใน โปรแกรม วิชา คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา
วร พจน์ แซ่ หลี
Journal of Yala Rajabhat University 4 (2), 100-110, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–5