ติดตาม
พรรณี  แพงทิพย์
พรรณี แพงทิพย์
สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ยืนยันอีเมลแล้วที่ yru.ac.th
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
การ พัฒนา เว็บ แอ พ พลิ เค ชั่ น บริการ ถ่าย สำเนา เอกสาร ทาง วิชาการ ร่วม กับ การ แจ้ง เตือน ผ่าน แอ พ พลิ เค ชั่ น ไลน์: กรณี ศึกษา คณะ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ การเกษตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา
อิ ม รอน แวม ง
การ ประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ 6 (2), 61-71, 2020
2020
Information System Development for Field Experience Practice Management of Sciences Students at Yala Rajabhat University.
พรรณี แพง ทิพย์, สิทธิกร สุมาลี
AL-NUR JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL, FATONI UNIVERSITY 14 (26), 39-50, 2019
2019
Effects of Webboard Patterns through Web-based Courses on Academic Achievement of Undergraduate Students รูป แบบ การ ใช้ กระดาน สนทนา ของ บทเรียน บน เว็บ ที่ ส่ง ผล ต่อ ผล สัมฤทธิ์ ทาง …
พรรณี แพง ทิพย์
2007
ผล การ เรียน ของ นักศึกษา ระดับ ปริญญา ตรี วิชา เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อ ชีวิต จาก การ สอน บน เว็บ กับ การ สอน แบบ ปกติ
พรรณี แพง ทิพย์
วารสาร วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี, 2006
2006
รูป แบบ การ ใช้ กระดาน สนทนา ของ บทเรียน บน เว็บ ที่ ส่ง ผล ต่อ ผล สัมฤทธิ์ ทางการ เรียน ของ นักศึกษา ปริญญา ตรี
พรรณี แพง ทิพย์
มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี, 0
การ ศึกษา แนวโน้ม ความ ต้องการ หลักสูตร ครุ ศาสตร มหาบัณฑิต สาขา วิชา เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อ การ ศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา
อิ ม รอน แวม ง, มู นี เร๊าะ ผดุง, พรรณี แพง ทิพย์, ศิริชัย นาม บุรี, ปรีชา พัง สุบรรณ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี สุร นารี, 0
การ ออกแบบ และ พัฒนา บทเรียน ผ่าน เครือ ข่าย อินเทอร์เน็ต สํา ห รับ นักเรียน ใน สาม จังหวัด ชายแดน ภาค ใต้
พรรณี แพง ทิพย์, สิทธิชัย แพง ทิพย์, แพรว ศรี เดิม ราช, อิ ม รอน แวม ง, ...
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี สุร นารี, 0
ผล การ ใช้ บทเรียน ด้วย เทคโนโลยี คิว อา ร์ โค้ด เรื่อง เครือ ข่าย คอมพิวเตอร์ วิชา เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การ สื่อสาร สำหรับ ชั้น มัธยมศึกษา ปี ที่ 4 โรงเรียน เบตง" วีระ ราษฎร์ ประสาน"
โซ ฟี ยา เปาะ จิ, มู ฮัม มัด อณุ วา ห์ เจ๊ะ มะ, พรรณี แพง ทิพย์
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สงขลา, 0
การ ประยุกต์ ใช้ สื่อ Social Media กับ การ เรียน การ สอน
อิ ม รอน แวม ง, พรรณี แพง ทิพย์, ศิริชัย นาม บุรี, ปรีชา พัง สุบรรณ, ...
แผนงาน วิจัย: แนวทาง การ พัฒนา ศักยภาพ ดา หลา สู่ ไม้ ดอก เศ ร ฐ กิจ 3 จังหวัด ชายแดน ใต้
อรุ ณี ม่วง แก้ว งาม, พรรณี แพง ทิพย์, พรสวรรค์ เพชรรัตน์, ทวี วรรณ ทอง นวล, ...
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา, 0
การ ประเมิน ผลผลิต และ คุณภาพ ผลผลิต ใน ส้ม จุก และ ส้ม โชกุน จาก การ ใช้ ต้นตอ ส้ม บาง ชนิด
มงคล แซ่ หลิม, สมปอง เต ชะ โต
มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร์, 0
การ ปรับปรุง พันธุ์ ดา หลา โดย การ ชักนำ ให้ เกิด การ กลาย พันธุ์ ใน หลอด ทดลอง
อรุ ณี ม่วง แก้ว งาม
บทคัดย่อ งาน วิจัย มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา ที่ ได้ รับ ทุน อุดหนุน การ วิจัย ประจำ ปี 2554, 0
การ เพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ผลิต ต้น พันธ์ ดา หลา ด้วย วิธี การ เพาะ เลี้ยง เนื้อเยื่อ
อรุ ณี ม่วง แก้ว งาม
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา, 0
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–13