พรรณี  แพงทิพย์
พรรณี แพงทิพย์
สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Verified email at yru.ac.th
Title
Cited by
Cited by
Year
Effects of Webboard Patterns through Web-based Courses on Academic Achievement of Undergraduate Students รูป แบบ การ ใช้ กระดาน สนทนา ของ บทเรียน บน เว็บ ที่ ส่ง ผล ต่อ ผล สัมฤทธิ์ ทาง …
พรรณี แพง ทิพย์
2007
ผล การ เรียน ของ นักศึกษา ระดับ ปริญญา ตรี วิชา เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อ ชีวิต จาก การ สอน บน เว็บ กับ การ สอน แบบ ปกติ
พรรณี แพง ทิพย์
วารสาร วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี, 2006
2006
แผนงาน วิจัย: แนวทาง การ พัฒนา ศักยภาพ ดา หลา สู่ ไม้ ดอก เศ ร ฐ กิจ 3 จังหวัด ชายแดน ใต้
อรุ ณี ม่วง แก้ว งาม, พรรณี แพง ทิพย์, พรสวรรค์ เพชรรัตน์, ทวี วรรณ ทอง นวล, ...
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา, 0
การ ประเมิน ผลผลิต และ คุณภาพ ผลผลิต ใน ส้ม จุก และ ส้ม โชกุน จาก การ ใช้ ต้นตอ ส้ม บาง ชนิด
มงคล แซ่ หลิม, สมปอง เต ชะ โต
มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร์, 0
การ ปรับปรุง พันธุ์ ดา หลา โดย การ ชักนำ ให้ เกิด การ กลาย พันธุ์ ใน หลอด ทดลอง
อรุ ณี ม่วง แก้ว งาม
บทคัดย่อ งาน วิจัย มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา ที่ ได้ รับ ทุน อุดหนุน การ วิจัย ประจำ ปี 2554, 0
การ เพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ผลิต ต้น พันธ์ ดา หลา ด้วย วิธี การ เพาะ เลี้ยง เนื้อเยื่อ
อรุ ณี ม่วง แก้ว งาม
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6