ติดตาม
Supattra Charoenpakdee Bodeerat
Supattra Charoenpakdee Bodeerat
Pibulsongkram Rajabhat University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ psru.ac.th - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Jatropha, challenges for a new energy crop: Volume 1: Farming, economics and biofuel
N Carels, M Sujatha, B Bahadur
Springer New York, 2012
642012
The mycorrhizal status of indigenous arbuscular mycorrhizal fungi of physic nut Jatropha curcas in Thailand
S Charoenpakdee, P Cherdchai, B Dell, S Lumyong
Mycosphere 1 (2), 167-181, 2010
402010
Using animal manure to grow lettuce (Lactuca sativa L.) in a Homemade Hydroponics System
S Charoenpakdee
KKU Res. J 19, 256-261, 2014
212014
Compatible arbuscular mycorrhizal fungi of Jatropha curcas and spore multiplication using cereal crops
S Charoenpakdee, C Phosri, B Dell, S Choonluechanon
Mycosphere 1 (3), 195-204, 2010
112010
Biodiversity and beneficial effects of arbuscular mycorrhizal fungi associated with physic nut (Jatropha curcas L.), a potential biofuel plant in Thailand= ความ หลากหลาย ทาง …
S Charoenpakdee
Chiang Mai: The Graduate School, Chiang Mai University, 2009, 2009
22009
Arbuscular mycorrhizal fungi for Jatropha production
S Charoenpakdee, S Lumyong, B Dell
Jatropha, Challenges for a New Energy Crop: Volume 1: Farming, Economics and …, 2012
12012
Analysis of genetic variation associated with flower characteristics of genus Rhynchostylis
S Charoenpakdee, W Bundithya
Warasan Kaset, 2005
12005
Diversity of Ecosystem and Local Wisdoms Related to Local Lifestyle at Khameun Watershed in Phu Hin Rongkla National Park, Phitsanulok Province.
C Bodeerat, S Charoenpakdee Bodeerat
Ilkogretim Online 20 (5), 2021
2021
Effect of Soil pH on the Appearances of Arbuscular Mycorrhizal Fungi
O Jungjai, SC Bodeerat
PSRU Journal of Science and Technology 6 (2), 123-137, 2021
2021
The Development of Appropriate Universal Design Model in Muang Phitsanulok to Support Economic Growth, Society and Tourism
BSC Bodeerat C., Phongrod Y., Khodkhong N.
Elementary Education Online 20 (5), 5095-5102, 2021
2021
Local Wisdom Diversity and the Conservation and Management of Natural Resources in the Khamuen Upstream Area in Phu Hin Rong Kla National Park, Nakhon Thai District …
C Bodeerat
Local Administration Journal 12 (4), 548-563, 2019
2019
แนวทาง การ จัด ทำ แผน แม่บท ชุมชน ต่อ การ อนุรักษ์ ระบบ นิเวศ ภูมิปัญญา และ การ ใช้ ประโยชน์ จาก ทรัพยากรธรรมชาติ ใน พื้นที่ ป่า ต้น น้า ข มึน โดย เน้น กระบวนการ มี ส่วน ร่วม (Guidelines for Community …
Y Phongrod, C Bodeerat, S Bodeerat, R Pradit
Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies 8 (2), 2019
2019
การ แก้ การ พัก ตัว และ วัสดุ เพาะ ที่ เหมาะสม ต่อ ต้น กล้า มะกล่ำ ต้น (Adenanthera pavonina L.)
สุ พัต รา เจริญ ภักดี บ ดี รัฐ
วารสาร เกษตร พระจอมเกล้า 37 (1), 123-134, 2019
2019
นิเวศวิทยา ของ เห็ด เผาะ ใน พื้นที่ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พิบูล สงคราม จังหวัด พิษณุโลก
สุ พัต รา เจริญ ภักดี บ ดี รัฐ
วารสาร วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี 20 (3), 124-133, 2018
2018
ความหลากชนิดของราอาบัสคูลาร์มายคอร์ไรซาตัวบ่งชี้ชีวภาพในดินบริเวณรอบราก ข้าวไร่ในจังหวัดพิษณุโลก
ทักษพร ปันกาวี และสุพัตรา เจริญภักดี
สิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 10, 2014
2014
การ วิเคราะห์ ความ แปรปรวน ทาง พันธุกรรม ที่ สัมพันธ์ กับ ลักษณะ ดอก ของ กล้วยไม้ สกุล ช้าง
สุ พัต รา เจริญ ภักดี, วี ณั น บัณฑิตย์
วารสาร เกษตร 21 (2), 99-105, 2005
2005
ความหลากชนิดของราอาบัสคูลาร์มายคอร์ไรซาตัวบ่งชี้ชีวภาพในดินบริเวณรอบราก ข้าวไร่ในจังหวัดพิษณุโลก
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–17