ติดตาม
Manatsanun Nopparatmaitree (มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี)
Manatsanun Nopparatmaitree (มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี)
Silpakorn University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ silpakorn.edu - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Effect of eggshell as a calcium source of breeder cock diet on semen quality
K Lertchunhakiat, P Saenphoom, M Nopparatmaitree, S Chimthong
Agriculture and Agricultural Science Procedia 11, 137-142, 2016
112016
Effects of asparagus trims by-product supplementation in laying hens diets on nutrient digestibility and productive performance
M Nopparatmaitree, A Panthong, S Paengkoum, P Saenphoom
Science, Engineering and Health Studies, 74-82, 2014
62014
Dietary of probiotics and organic acids supplementation on productive performances, intestinal morphology, carcass characteristics, and meat quality of broiler chickens
M Nopparatmaitree, H Plaimast, K Soisuwan
Technology 18 (2), 695-708, 2022
42022
Effect of trimmed asparagus by-products supplementation in broiler diets on performance, nutrients digestibility, gut ecology, and functional meat production
M Nopparatmaitree, M Nava, V Chumsangchotisakun, P Saenphoom, ...
Veterinary World 15 (1), 147, 2022
42022
Effects of synbiotics supplementation on broiler productive performance and economic return
M Nopparatmaitree, W Kitpipit, C Phuengpathomphorn, S Mongphuank, ...
Journal of Agriculture (Thailand), 2015
32015
A study on the development of meatloaf from Blackchin tilapia to upgrade agricultural community product in Phet-Samut-Khiri province group, Thailand
BV Raksasiri, K Jaiyen, N Nopparatmaitree, S Chotnipat, N Dangsungwal, ...
Journal for the Agriculture, Biotechnology and Education 2 (1), 2022
12022
Dietary of synbiotic derived from trimmed asparagus by products combined with probiotic supplementation on digestibility, gut ecology, intestinal morphology and performance of …
M Nopparatmaitree, P Saenphoom, S Bunlue, S Washiraomornlert, ...
Adv. Anim. Vet. Sci 10 (6), 1371-1382, 2022
12022
The Photocolorimetric Methodology as an Alternative Tool for Chicken Meat Color Assessment:-
M Nopparatmaitree, S Sritulanond, S Khunkhao, N Konchan, ...
Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine 16 (1), 147-158, 2021
12021
Leadership of Poultry Farmer-Leaders and Implications for Organic Livestock Extension Services in Phetchaburi Province
S Chalorsuntisakul, C Kasornpiku, KM Suvarnaphaet, M Nopparatmaitree, ...
Journal of Business Administration and Social Sciences Ramkhamhaeng …, 2023
2023
Effect of natural multi-enzyme supplementation on growth performance, gut microflora, carcass characteristics, and meat quality of broilers reared in tropical climates
K Soisuwan, H Plaimast, A Thongnum, S Chotnipat, M Nopparatmaitree
J. Anim. Health Prod 11 (2), 129-138, 2023
2023
Designer meat production, carcass quality, and hemato-biochemical parameters of broilers fed dietary synbiotic derived from trimmed asparagus by-products combined with …
M Nopparatmaitree, S Bunlue, S Washiraomornlert, P Saenphoom, ...
Journal of Advanced Veterinary and Animal Research 9 (3), 516, 2022
2022
Effect of dietary supplementation with Vietnamese coriander (Persicaria odorata) extract on growth performance, carcass characteristics and meat quality of broilers
J Glinubon, M Nopparatmaitree, N Chaiwang, T Bunmee, P Setthaya, ...
2022
Effect of feeding banana stalk on the physical quality and nutritive value of eggs, fatty acid profile, and lipid quality index in yolk of laying hens under a free-range …
M Nopparatmaitree, N Aiem-Mongkol, T Sittisuporn, BV Raksasiri, ...
Technology 18 (2), 679-694, 2022
2022
Designer Eggs Production of Laying Hens Fed Functional Feed Supplemented with Prebiotics and Synbiotics from Trimmed Asparagus By-products
M Nopparatmaitree, S Bunlue, S Washiraomornlert, A Panthong, ...
Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine 16 (1), 23-41, 2021
2021
ผล การ เสริม ไข สบู่ ถั่วเหลือง ใน อาหาร ไก่ เนื้อ ต่อ การ ย่อย ได้ ของ โภชนะ สมรรถภาพ การ ผลิต ลักษณะ ซาก คุณภาพ เนื้อ และ ผล ตอบแทน ทาง เศรษฐกิจ
มนัส นั น ท์ นพรัตน์ ไมตรี, วัช รา ปิ่น ทอง, จินดา กลิ่น อุบล, ธน ภัทร สิทธิ สุ พร, ...
วารสาร เกษตร 36 (2), 247-256, 2020
2020
Effect of temperature and humidity index on reproductive performances of sows reared in a commercial farm under evaporative cooling system
W Kitpipit, P Kaoian, N Chantanatarkul, M Nopparatmaitree
Khon Kaen Agriculture Journal, 2020
2020
Effect of soybean soapstock supplementation in laying hen diets on nutrient digestibility, productive performance, and egg quality
M Nopparatmaitree, J Klin-Ubol, N Aiem-Mongkol, T Sittisuporn, ...
Khon Kaen Agriculture Journal, 2020
2020
Effects of soybean soapstock supplementation in broiler diets on nutrient digestibility, productive performance, carcass composition, meat quality and economic benefit return
M Nopparatmaitree, W Pinthong, J Klin-Ubol, T Sittisuporn, ...
Journal of Agriculture, 2020
2020
กัญ ชง: วัตถุดิบ อาหาร ไก่ ไข่ แห่ง อนาคต สำหรับ การ ผลิต ไข่ไก่ เพื่อ สุขภาพ
M Nopparatmaitree
วารสาร วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย มหาสารคาม 39 (5), 481-495, 2020
2020
ผล การ เสริม ใบ ถั่ว คา วาล เคด เป็น แหล่ง เยื่อใย อาหาร ต่อ การ ย่อย ได้ แบบ ปรากฏ ของ โภชนะ สมรรถนะ การ ผลิต ลักษณะ ซาก และ คุณภาพ เนื้อ ของ ไก่ เนื้อ
มนัส นั น ท์ นพรัตน์ ไมตรี, ศักดา ประจักษ์ บุญ เจษฎา, กนก พล มั่ง ชู, ...
วารสาร วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี 21 (2), 21-33, 2019
2019
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–20