ติดตาม
Sezgin Özden
Sezgin Özden
S&H Celik
ไม่มีอีเมลที่ได้รับการยืนยัน
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Urbanization pressures on the natural forests in Turkey: An overview
E Atmiş, S Özden, W Lise
Urban Forestry & Urban Greening 6 (2), 83-92, 2007
1002007
Public participation in forestry in Turkey
E Atmiş, S Özden, W Lise
Ecological Economics 62 (2), 352-359, 2007
622007
Negative effects of recent unplanned expansion on highland ecosystems in Turkey
S Özden, E Atmis, K Menemencioglu
Mountain Research and Development 24 (4), 303-306, 2004
302004
Health problems and conditions of the forestry workers in Turkey
S Özden, I Nayir, C Göl, S EDIŞ, H YILMAZ
African Journal of Agricultural Research 6 (27), 5884-5890, 2011
242011
Doğu Karadeniz Bölgesinde orman-köylü ilişkileri
D Toksoy, H Ayaz, G Şen, S Özden
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2005
192005
The usage of multiple correspondence analysis in rural migration analysis
S Ozden, M Mendes
New Medit 4 (4), 36, 2005
182005
Kurumsal karbon ayak izi nasıl hesaplanır: teorik bir çalışma
A Üreden, S Özden
Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 4 (2), 98-108, 2018
172018
Türkiye’de ormancılık politikası
C Erdönmez, A Atmış, S Özden
Ormancılık Politikası, Türkiye Ormancılar Derneği Eğitim Dizisi Yayın, 102-146, 2010
172010
Orman mühendisliği mesleğinin dünü, bugünü ve geleceği
S Özden, F Ekici
Artvin Çoruh Üniversitesi, 2010
172010
Forest cooperatives and its importance in rural poverty reduction in Turkey
E Atmiş, B Günşen, S Özden
XIII World Forestry Congress, 18-23, 2009
172009
Orman yangını insan ilişkisi
S Özden, H Kılıç, HE Ünal, Ü Birben
Türkiye Ormancılar Derneği, 2012
152012
The relationship between terrain and rural migration (1965–2013) on the north of Turkey (the case of Kastamonu)
S Erkan Buğday, S Özden
Environmental Monitoring and Assessment 189, 1-11, 2017
142017
Interactions between rural migration and land use change in the forest villages in the Gökçay Watershed
C GÖL, S ÖZDEN, H YILMAZ
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 35 (3), 247-257, 2011
132011
How can Turkey's forest cooperatives contribute to reducing rural poverty?
E Atmİș, HB Günșen, S Özden
Unasylva (English ed.) 61 (234/235), 51-53, 2010
122010
Üretim faktörü olarak orman köylüsünün nüfus hareketleri: Kastamonu örneği
S ÖZDEN, SE BUĞDAY
Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 15 (2), 2015
112015
Ottoman forestry: socio-economic aspect and its influence today
S Özden, Ü Birben
Ciência Rural 42, 459-466, 2012
112012
Relations between rural development projects and urban migration: The Köykent Project in Turkey
C Erdönmez, S Özden
Ciência Rural 39, 1873-1879, 2009
112009
Silvopastoralism in Turkey's mountainous mediterranean region
U Geray, S Özden
Mountain Research and Development 23 (2), 128-131, 2003
112003
Orman köylerinde yaşanan göç olgusunun nedenleri ve sonuçları
S ÖZDEN, Ü BİRBEN
İç/Dış/Göç ve Kültür IV. Kültğr Araştırmaları Sempozyumu, 2007
102007
Forest crimes as a threat to sustainable forest management.
S Özden, S Ayan
92016
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–20