ติดตาม
H. Batuhan GÜNŞEN
H. Batuhan GÜNŞEN
Asst. Prof. Dr., Forest Faculty, Bartın University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ bartin.edu.tr - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Factors affecting forest cooperative's participation in forestry in Turkey
E Atmiş, HB Günşen, BB Lise, W Lise
Forest policy and economics 11 (2), 102-108, 2009
672009
Relations between political parties and forestry in 2011 general elections.
E Atmİs, HB Günsen
22*2011
Türkiye’de hükümetlerin ormancılık politika ve uygulamaları üzerine eleştirel bir değerlendirme-AKP örneği
E Atmiş, HB Günşen
Orman ve Av Dergisi 2, 33-42, 2009
222009
Farklı ilgi gruplarının milli park algıları üzerine bir değerlendirme: Küre Dağları Milli Parkı örneği
G Akbulut, E Atmış, HB Günşen
Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 15 (1), 133-145, 2015
212015
Analysis of forest change and deforestation in Turkey
HB Günşen, E Atmiş
International Forestry Review 21 (2), 182-194, 2019
202019
Kentleşmenin Türkiye ormancılığının dönüşümüne etkisi (1990-2010 Dönemi)
E Atmış, H Günşen
Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 66 (1), 16-29, 2016
192016
Küre Dağları Milli Parkı köy tasarımı rehberleri (Bartın bölümü)
S Görmüş, E Atmış, M Artar, NK Özkazanç, HB Günşen, S Cengiz, ...
Bartın Üniversitesi, 2015
182015
Orman köylerinde iç göçleri etkileyen faktörler (Bartın-Kastamonu Örneği)
HB Günşen
Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 2012
182012
Forest cooperatives and its importance in rural poverty reduction in Turkey
E Atmiş, B Günşen, S Özden
XIII World Forestry Congress, 18-23, 2009
172009
Ekorota Bartın: doğal ve kültürel koridorların haritalanması
S Görmüş, NK Özkazanç, HB Günşen, M Artar, E Atmiş
Bartın Üniversitesi, 2016
122016
AK parti hükümetlerinin ormancılık politika ve uygulamalarının sürdürülebilir orman yönetimi kapsamında analizi
E Atmiş, HB Günşen
Orman Mühendisliği 50 (10-11-12), 8-23, 2013
122013
How can Turkey's forest cooperatives contribute to reducing rural poverty?
E Atmiş, HB Günşen, S Özden
122010
Tabiat parklarının korunan alan statülerinin değerlendirilmesi: Batı Karadeniz örneği
E Atmış, HB Günşen, D Yıldız
Turkish Journal of Forestry 21 (2), 148-158, 2020
112020
İç Göçlerin Orman Köylerinde ve Ormancılık Çalışmaları Üzerindeki Etkileri (Effects of internal migration in forest villages and forestry). IV
HB Günşen, E Atmiş
Ormancılıkta Sosyoekonomik Sorunlar Kongresi Bildiriler Kitabı (IV …, 2015
112015
Status, use and management of urban forests in Turkey
E Atmiş, BH Günşen, C Yücedağ, W Lise
South-east European forestry: SEEFOR 3 (2), 69-78, 2012
112012
Batı Karadeniz Bölgesindeki ormancılık kooperatiflerinin sorunları ve çözüm önerileri (Kastamonu örneği)
HB Günşen
Yüksek Mühendislik Tezi. Bartın: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2006
112006
Factors affecting the use of urban forests in Turkey
E Atmiş, HB Günşen, C Yücedağ, W Lise
Journal of Forestry 18 (1), 1-10, 2017
102017
Comparative Analysis of forestry policy and implementation during the AK Party Period in Turkey
E Atmiş, HB Günşen
International Forestry Review 20 (4), 405-419, 2018
82018
Effect of urbanization on transformation of forestry in Turkey (Period of 1990-2010).
E Atmıș, HB Günșen
82016
A forestry service that cannot reach urban people: urban forests
E Atmiş, HB Günşen, NK Özkazanç, M Artar, F Çinis
XIV World Forestry Congress, 7-11, 2015
82015
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–20